සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/321729/thumb_424_321729_1575302853_4885.jpg
Bare Land
1
 Gampaha 

 • 40 perches    Bare Land


  Rs. 280,000 Per Perch

Land for sale

Rathupaswala Gampaha

  The prices will be negotiablebr ...  more »

7 /pics/320617/thumb_424_320617_1574610029_2244.png
Bare Land
5
 Gampaha 

 • 51 perches    Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Wathuragama

Bogahawatta road Gampaha

  30m from Gampaha Wathuragama newly constructed main road 205 bus routebr Facing picturesque environment paddy ...  more »

8 /pics/320612/thumb_424_320612_1574604983_0599.jpeg
Quarry land
1
 Gampaha  

 • 16.5 perches    Quarry land


  Rs. 1.15M

Land for sale

Govigama Gampaha

  Gampaha weediyawatte 1km br 164 purch immediately salebr Price 1150000 br 0778749936br br 164...  more »

10 /pics/320188/thumb_424_320188_1574271864_3321.jpg
Bare Land
1
 Gampaha 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for sale

Colombo Kandy road Gampaha

  10 br br br ...  more »

11 /pics/319817/thumb_424_319817_1574055356_9431.jpg
Cultivated Land
2
 Gampaha 

 • 95 perches    Cultivated Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land for Sale Immediately

Bemmulla Gampaha

  95 perches land for salebr 3km to Kandy Colombo roadbr 2km to Bemmulla Railway Stationbr Ideal for investin...  more »

16 /pics/293372/thumb_424_293372_1566464695_1998.jpeg
Bare Land
1
 Gampaha 

 • 84 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for Sale in Ja Ela

Ja Ela Gampaha

  For Immediate salebr Good Residential Land in Ja Elabr Facing a Kisthuraja Mawathabr Peaceful surrounding ...  more »

18 /pics/317411/thumb_424_317411_1572189736_2018.jpg
Coconut land
3
 Gampaha 

 • 14, 22 perches    Coconut land


  Rs. 150,000 Per Perch

Land for sale

Bemmulla Gampaha

  05 km to Bemmulla railway station adjacent to Veyangoda Gampaha bus route ...  more »

25 /pics/315871/thumb_424_315871_1571242607_5093.jpeg
Coconut land
5
 Gampaha 

 • 60 perches    Coconut land


  Rs. 350,000 Per Perch

To let or lease or sale

Yakkala Gampaha

  60 Perch prime land facing to the wide carpeted 231 Gampaha Yakkala Kirindiwela roadbr 25 minutes drive to G...  more »

26 /pics/315830/thumb_424_315830_1571223119_5778.jpg
Coconut land
1
 Gampaha 

 • 164 perches    Coconut land


  Rs. 88,000 Per Perch

Coconut Land for Sale

Minuwangoda Gampaha

  Coconut land sale in Minuwangoda Gampaha near Sri Susilarama Templebr Suitable for residential or commercial i...  more »

29 /pics/313558/thumb_424_313558_1569933924_5831.jpg
Bare Land
1
 Gampaha 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for sale

keppetipola Road Gampaha

  800 1000 ...  more »

Showing page 2 of 3

Lands for Sale in Gampaha

At a glance, Gampaha is a district developing at a rapid pace. Two centuries ago, the region was covered in lush undergrowth. It was only during the construction of the Negombo Colombo road that the British Governor of Ceylon decided to make a settlement here. Today it is a zone that combines modernity and simplicity in a small package. It is here that you find the biggest international airport in Sri Lanka as well as some of the biggest tourist sights, namely the city of Negombo and the ancient city of Kelaniya where some of the most valuable land for sale in Gampaha, including prime lands Gampaha and coconut land for sale in Gampaha, are located. 

A residential property in the gampaha map such as a house close to super markets or commercial property such as a retail shop with plenty of floor area, near Gampaha railway station, can be as high end as in the city of Colombo. If you are thinking about the children, then this is also a safe place for kids, which has enough attractions and entertainment to keep them busy. Buying lands for sale in Gampaha is easier than purchasing a valuable land in Colombo or even a residential land in Kandy. Lands blocks here tends to be less expensive. A rule of thumb, to ensure that you get the right land for sale or an ideal land and house 15 minute drive from Gampaha town is to start with the end in mind. 

Consider for example that you are looking for properties for sale in Gampaha or properties for rent in Gampaha to cultivate pineapple. First, determine how much you can spend to close the deal. If you do not have the required cash, think about a lender. Next, search about the properties that suit your needs within the area. You may make use of the Internet for this task. Research the ideal soil and water conditions for pineapple cultivation. Make use of online real estate platforms to discover such properties. Once you get your choices narrowed down, go and inspect a few of them. Imagining the property flourishing with lush pineapple will be a good way to determine if it is a good place or not. When you find your ideal land for sale in Gampaha, perhaps close to the Weliweriya town with easy access to the Kandy road, close the deal through a registered attorney in order to validate that deal.