සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/287149/thumb_424_287149_1552458736_1514.jpg Bare Land
4
 Nugegoda 

 • 36 perches   Bare Land


  Rs. 65M

Land for Sale in Nugegoda

 

  REF NO LFS0062Land Feautures 36 Perches Close to Main RoadLocation 13 km Horizon College International 270...  more »

8 /pics/318825/thumb_424_318825_1573123292_8132.jpg Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 7 perches   Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Bare Land for Sale in Nugegoda

 

  7 Perch Bare land is for sale at Nugegoda new Hospital road Square block with 12 foot access road 2km From...  more »

16 /pics/331606/thumb_424_331606_1580969674_1842.jpg Bare Land
3
 Nugegoda 

 • 24 perches   Bare Land


  Rs. 3.1M Per Perch

Prime Location

Railway Avenue Nugegoda

  24 Perch land on a private road bordering Anula and Janashakthi Insurance 3 Minute walk to Nugegoda Junction a...  more »

18 /pics/295503/thumb_424_295503_1559031918_1.jpg Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 17.5 perches   Bare Land


  Rs. 3M Per Perch

Land for sale in Nugegoda

Jambugasmulla Road Nugegoda

  Good Residential Property in Nugegoda Good neighborhoodOff Jambugasmulla Road on 20 ft pvt roadSquare block la...  more »

19 /pics/330448/thumb_424_330448_1580372693_4564.png Land with house
10
 Nugegoda 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 30M

at old Kesbewa Road Nugegoda

  10 Perch Two storied 4 Bed roomed Species House with Green Garden for sale at old Kesbewa Road NugegodaSAL...  more »

20 /pics/329510/thumb_424_329510_1580015696_3595.jpg Land with house
1
 Nugegoda 

 • 25 perches   Land with house


  Rs. 75M

25p Land for Sale in Nugegoda

 

  Our Reference No SL 7057Please quote this reference number when inquiring Land Extent 25P Perch Value 3M A...  more »

21 /pics/329492/thumb_424_329492_1579927518_6947.jpg Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 24 perches   Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for Sale Nugegoda L0721

 

  LAND FOR SALE AT EKWATTA ROAD NUGEGODA 100m away from Jubili post Rectangular land Good residential property...  more »

23 /pics/328496/thumb_424_328496_1579506548_3367.jpg Bare Land
1
 Nugegoda 

 • 13.5 perches   Bare Land


  Rs. 6.5M Per Perch

Commercial Land for sale in Nugegoda

Wijerama junction Nugegoda

  Commercial Land for sale in Wijerama junction NugegodaFacing Highlevel road12 feet road frontage135 perches co...  more »

25 /pics/327392/thumb_424_327392_1578987003_8874.jpg Bare Land
1
 Nugegoda 

 • 6 perches   Bare Land


  Rs. 11.7M

Bare land for sale at Delkada

Mendis Lane Nugegoda

  Land for sale at Delkanda Convenient location with easy access to NugegodaThe area consist of 6 perches bare l...  more »

28 /pics/311285/thumb_424_311285_1568627948_18.jpg Bare Land
1
 Nugegoda 

 • 17.46 perches   Bare Land


  Rs. 61M

Bare Land For Sale In Nugegoda 1269b

OFF PAGODA ROAD Nugegoda

  1746 perches land Front width is 485 ft20 ft width Lane100 mtrs from Pagoda RoadTheres an old House too in the...  more »

29 /pics/325008/thumb_424_325008_1577443631_8407.jpg Bare Land
1
 Nugegoda 

 • 7.5 perches   Bare Land


  Rs. 3M Per Perch

Land for Sale in Nugegoda

Jambugasmulla Road Nugegoda

  Good Residential Property in Nugegoda Good neighborhoodOff Jambugasmulla Road on 20 ft pvt roadSquare block la...  more »

30 /pics/325007/thumb_424_325007_1577443117_2394.jpg Bare Land
1
 Nugegoda 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 3M Per Perch

Land for Sale in Nugegoda

Jambugasmulla Road Nugegoda

  Good Residential Property in Nugegoda Good neighborhoodOff Jambugasmulla Road on 20 ft private roadSquare bloc...  more »

Showing page 2 of 3

Lands for Sale in Nugegoda

Positioned towards the south-central side of the greater Colombo district, the iconic city of Nugegoda can easily be identified as one of the most desired places to buy or rent real estate in Sri Lanka. Considered officially as part of the Maharagama subdivision, this unique region is a hub for both education as well as retail activities in the country. Covering an area that is roughly a few square kilometres, the city is also one of the most densely populated areas on the island. As a result of all these activities, the city and its surrounding is now a hotspot for all sorts of properties. This especially includes properties for sale in Nugegoda, such as houses, buildings and lands in Nugegoda that are some of the most sort-after seen in the country. 

Regardless of whether you are someone who is on the lookout for properties for sale or properties for rent in Nugegoda, remember that you should do thorough research before settling down for the right property of your choice. For example, if you are a local investor who is currently searching for a 30 or 40 perches land for sale, a br land in a convenient location within walking distance from the city centre, then a land sale in Nugegoda pagoda road or Mirihana, might offer the best value-added properties for you. However, if you are only looking for bare land, a 10-20 perches land for sale in Nugegoda for a retail business, then a property that is situated close to the Nawala Road, to the west of this zone might offer the best opportunities. 

Nevertheless, if you are a residential property seeker looking through a nugegoda map, then the lands for sale in Nugegoda or even a land for sale in Delkanda can offer a better alternative for you. Let's assume that you are searching for a land for sale, in a highly residential area close to high-level road Nugegoda. If this is you, then one of the terrestrial properties for sale in Nugegoda Kohuwala area can fit with your exact property needs. However, that's not all. A residential property seeker who wants to buy or build a house from here can also find a wide variety of property options from the neighbourhoods of Pepiliyana, Jambugasmulla and Kalubowila, less than two kilometres away from the main city centre. These properties will offer all necessary amenities from pipe born water to three-phase electricity, adding more value to your investment.