සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/298907/thumb_424_298907_1563772822_4498.jpg Land with house
5
 Ragama 

 • 36 perches    Land with house


  Rs. 45M

36

Rampitiya Ragama

  36 Perches Land For Sale in Near Ragama Town br Distance From land br 100m to Ragama Kadawatha main Road br 50...  more »

6 /pics/322367/thumb_424_322367_1575614649_526.jpg Land with house
5
 Panadura 

 • 20 perches    Land with house


  Rs. 395,000 Per Perch

Land with old House for sale

Nalluruwa Dibbedda Road Panad..

  Extent of land br 20 perches Square Land br br Location br Nalluruwa Dibbedda rdbr br Property Specific...  more »

9 /pics/322325/thumb_424_322325_1575600765_9851.jpg Land with house
1
 Colombo 4 

 • 10.5 perches    Land with house


  Rs. 11M Per Perch

Land with House for Sale in Colombo 04

De Vos Avenue Colombo 4

  Good residential Commercial Property for Sale in De Vos Avenue Colombo 04br br 20 feet wide roadbr 40 feet ...  more »

11 /pics/322292/thumb_424_322292_1575561129_9297.JPG Land with house
4
 Rajagiriya 

 • 20 perches    Land with house


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for Sale in Rajagiriya LS21

Nelum Place Off Ambagaha Junct..

  Highlightsbr Land extent 20 Perchesbr Property is located in Nelum Place Off Ambagaha Junction in Rajagi...  more »

12 /pics/321053/thumb_424_321053_1574851408_1449.jpeg Land with house
2
 Nugegoda 

 • 20.65 perches    Land with house


  Rs. 2.4M Per Perch

Land Nawala Nugegoda

Nawala Nugegoda

  Property detailsbr br A prime land at no 55 1 Nawala 5th lane Nugegoda for salebr 2065 perches with an old hou...  more »

14 /pics/288611/thumb_424_288611_1564801521_1606.jpg Land with house
1
 Colombo 6 

 • 18.75 perches    Land with house


  Rs. 85.5M

1875P Land for Sale in Colombo 6

Balahenmulla Lane Colombo 6

  Our Reference No SL 8800br Please quote this reference number when inquiringbr br Land Extent 1875Pbr Perc...  more »

15 /pics/322221/thumb_424_322221_1575536888_1661.jpeg Land with house
7
 Nawala 

 • 27 perches    Land with house


  Rs. 110M

Land with house for Sale in Nawala

temple lane Nawala

  Property Type Land and Housebr Bedrooms 3br BathroomsWCs 2br Car parking spaces 6br br Property details...  more »

20 /pics/295669/thumb_424_295669_1559109912_3337.jpg Land with house
1
 Colombo 8 

 • 26 perches    Land with house


  Rs. 6.75M Per Perch

Land for Sale in Borella

 

  About 600m to Borella Rajagiriya main road Facing to 20 feet wide road access Ideal location for residential...  more »

23 /pics/322060/thumb_424_322060_1575457821_6231.jpeg Land with house
1
 Ibbagamuwa 

 • 1093 perches    Land with house


  Rs. 55,000 Per Perch

Land in ibbagamuwa

Ibbagamuwa

  Land for ibbagawa to madagalla roadbr ...  more »

26 /pics/322013/thumb_424_322013_1575444941_8294.jpg Land with house
1
 Kadawatha 

 • 11.30 perches    Land with house


  Rs. 17M

kadawathagampha house for sale

9 mail post Kadawatha

  quick sale br complete housebr Two rooms attach bathroomsbr kitchen br living roombr dinning roombr car parkbr...  more »

28 /pics/318919/thumb_424_318919_1573201878_3412.jpg Land with house
2
 Kalutara 

 • 26 perches    Land with house


  Rs. 36.4M

Land for sale in Kalutara

 

  Commercial Land for sale at Wadiyamankada Junction Waskaduwa Kalutharabr br 26 perches commercial land...  more »

29 /pics/290925/thumb_424_290925_1555569946_6121.JPG Land with house
 Kalubowila 

 • 10.18 perches    Land with house


  Rs. 4M Per Perch

Land for sale Dehiwala Municipal Council

Hospital Road Kalubowila

  This is a 1018P land with an Old house which is 40 feet frontage 20 feet road way in a Decent Residential Are...  more »

Showing page 2 of 21