සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 Bare Land
 Dehiwala 

  • 8 perches   Bare Land


    Rs. 2.9M Per Perch

8 Perches Land in Dehiwela

Kawdana Broadway Dehiwala

    8 Perches Land in DehiwelaEntrance from both Kawdana Broadway and 7th Lane 30ft RoadRoad frontage to 7th Lane ...  more »

Showing page 2 of 97