සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/308410/thumb_424_308410_1566901518_7049.jpeg Bare Land for sale/rent
4
 Kandy 

 • 24.5 perches    Bare Land


  Rs. 4.3M

Land for sale in pilimathalawa

Pilimathalawa Kandy

  Land ekak tiyanawa ikmanin wikunanda Pilimathalawa town ekata 2 km withara tiyenne P 24k watetama adi 8k usata...  more »

3 /pics/308236/thumb_424_308236_1566805775_9733.jpg Cultivated Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 37 perches    Cultivated Land


  Rs. 4M

Land in Royal Kingdom

Wattegama Kandy

  Size 37 perches Electricity and water supply 37 cloves trees are there good annual income if you look after th...  more »

4 /pics/308110/thumb_424_308110_1566711999_2147.JPG Cultivated Land for sale/rent
8
 Kandy 

 • 4.5 acres    Cultivated Land


  Rs. 3M Per Acre

Kandy Theldeniya Udispattuwa

Udispattuwa Kandy

  Cultivated land with pepper cloves cocoa and nutmeg trees is on for sale Also this land is covered with valuab...  more »

6 /pics/307628/thumb_424_307628_1567509215_7792.jpg Bare Land for sale/rent
9
 Kandy 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 850,000 Per Perch

Valuable Land is for sale in Kandy

Sir Kudarathwatte Mawatha Kand..

  A Valuable land is to sell in kuda Ratwatte mawatha Dodamwela Wattarnatenna Just 300m to Cinnamon Citadel hot...  more »

7 /pics/307454/thumb_424_307454_1566309892_1526.jpg Land with house for sale/rent
5
 Kandy 

 • 5 acres    Land with house


  Rs. 9M Per Acre

Land For Sale In KandyWattegama

 

  05 Acres Land with Bungalow for sale in Wattegama Elkaduwa road4km from Wattegamabr 1Guest Bungalowbr 2Pepper ...  more »

8 /pics/307356/thumb_424_307356_1566272823_7944.jpg Bare Land for sale/rent
7
 Kandy 

 • 16 perches    Bare Land


  Rs. 1.18M Per Perch

A valuable land for sale in kandy

Donanwala Kandy

  Situated at a tranquil and prestige residential areabr Can reach from many major roadsbr 5 Entrance From kandy...  more »

10 /pics/306236/thumb_424_306236_1565609435_8183.png Bare Land for sale/rent
7
 Kandy 

 • 12.75 perches    Bare Land


  Rs. 275,000 Per Perch

Flat land near Peradeniya university

Piligalla Road Angunawala Kan..

  Enjoy the natural beauty and the comfort of Kandy while being safe frombr earth slips br 10 minutes drive to...  more »

11 /pics/305986/thumb_424_305986_1565449419_872.jpg Cultivated Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 1000 acres    Cultivated Land


  Rs. 500,000 Per Acre

1000 acres bare land for sale

 

  1000 acres bare land for sale br off kandy area br ideal for agriculture project...  more »

12 /pics/305462/thumb_424_305462_1565175109_9056.jpg Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 260,000 Per Perch

Gurudeniya land for sale

 

  05 minutes to Earls regency hotelbr 10 minutes to Dharmaraja Mahamaya collegesbr 10 minutes to Kandy 8 Kmbr...  more »

14 /pics/304833/thumb_424_304833_1564832428_8797.jpg Bare Land for sale/rent
10
 Kandy 

 • 34.5 perches    Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

kandy secnery Land for sale

Emilton Estate Narangas kumbur..

  Kandy Emilton Estate Haloluwa 344 perches 20p 145p separate deed and plans available Beautiful view of HANTH...  more »

16 /pics/304421/thumb_424_304421_1564569903_0886.jpeg Bare Land for sale/rent
2
 Kandy 

 • 72 perches    Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for sale in Kandly Pilawala Gunnapana

Pilawala Gunnapana Kandy

  aluable land for sale in Pilawala Manikhinna 72 perches All facilities are availablebr Just 6km drive to Kand...  more »

17 /pics/304324/thumb_424_304324_1564531521_9819.jpg Land with house for sale/rent
2
 Kandy 

 • 28.4 perches    Land with house


  Rs. 450,000 Per Perch

Land in Balagolla

Samanala Mawatha Balagolla Kan..

  Location Balagolla Kundasale br 284 perch land with a small house br 150 meters from main roadbr Water and ele...  more »

18 /pics/304038/thumb_424_304038_1564371105_5012.jpg Land with house for sale/rent
6
 Kandy 

 • 15 perches    Land with house


  Rs. 900,000 Per Perch

Land with House for Sale in Kandy

Aniwatta Kandy

  LAND WITH THE HOUSE FOR SALE IN ANIWATTA KANDY 1 12 KM TO KANDY TOWN br 2 BED ROOM 2 BATHROOMS br 15 PERCHESb...  more »

19 /pics/240839/thumb_424_240839_1538419792_3498.jpg Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 7 acres    Bare Land


  Rs. 10M Per Acre

Land For Sale In Kandy Akurana

Akurana Kandy

  Land with all facilities Water tap line Well water and Electricitybr Just 7 km from kandy townbr 50 Meters fro...  more »

20 /pics/303031/thumb_424_303031_1563768962_2893.jpg Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 16.5 perches    Bare Land


  Rs. 16.3M

Urgent land sale in Asgiriya

Dodangwala passage asgiriya K..

  5 min to asgiriya br 5min gannoruwa br 5 min to Gateway international school br 10 min kandy city br Many more...  more »

22 /pics/302031/thumb_424_302031_1563024720_7034.jpg Bare Land for sale/rent
9
 Kandy 

 • 57 perches    Bare Land


  Rs. 295,000 Per Perch

Land for Sale in KandyAmunugama Gunnapane

AmunugamaGunnapane Kandy

  57 Perch Bare land for Sale in KandyAmunugama Gunnapane 15 Mins to kandy 38 kmMaligawaapprox 15km to Kandy cit...  more »

25 /pics/297232/thumb_424_297232_1560087638_8354.jpg Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

20P Land with beautiful view for sale

 

  Kandy Haragama 20P land with a beautiful view for salebr This 20p land is situated in Haragama in Rikillagaska...  more »

27 /pics/295777/thumb_424_295777_1559148041_3069.JPG Land with house for sale/rent
3
 Kandy 

 • 10 perches    Land with house


  Rs. 14M

Land for Sale in Kandy City Municipal

Thalwaththa Chandana kumara ga..

  10 Perches of Commercial or Residential Land in Kandy Thalwaththa top of the mountain facing Mahaweli river ...  more »

28 /pics/294470/thumb_424_294470_1558325667_7673.jpg Bare Land for sale/rent
2
 Kandy 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

11 Perch last valuable land kundasale town

New Kundasale near the new pro..

  Rs 500000 Per Perchbr Land for sale in Kundasale kandybr br Location Kundaslaya kandybr Property Type ...  more »

29 /pics/293597/thumb_424_293597_1557635417_8928.jpg Bare Land for sale/rent
4
 Kandy 

 • 20.70 perches    Bare Land


  Rs. 1.1M Per Perch

Asgiriya

Sri Dhamma Siddhi Mawatha Kand..

  10 minutes to Kandy CityResidential Area...  more »

30 /pics/271154/thumb_424_271154_1544592318_3108.jpeg Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 23 perches    Bare Land


  Rs. 785,000 Per Perch

Land for Sale Kandy

Upul Mawatha off Deveni Rajasi..

  23 perches of land in Salubrious area overlooking Mahaweli River and Gannoruwa Forest range br Two road fronts...  more »

Showing page 3 of 5

Lands for Sale in Kandy

The central hill capital, Kandy is known for its stunning landscape in every corner of its area of 28.53 km2. The land for sale in Kandy are a real estate treasure because the land value is on a rising trend. Land sale in Kandy serve different purposes, determined by its intended use and the type of land on sale. Some are bare land, which can be used to build houses, commercial properties or even apartments. It's quite easy to find large plots of land in residential areas. Land for sale in Kandy, Katugastota and land for sale in Kandy, Gurudeniya are ideal for residential purposes. The other type is a cultivated land, which most often comes along with valuable plantations. There also paddy fields for sale for those who are interested in agriculture. Some homeowners renovate a part of their house to rent it out, which is why properties for rent in Kandy is plentiful. There is something that would suit the needs and budget of every person looking for rental houses or rooms. 

Kandy city is a heaven for nature lovers and holiday goers. Thus, the construction of star hotels, boutique hotels, resorts, villas and Bed & Breakfast spots add a great deal of demand on properties for sale in Kandy. These are then modified into a tourist hotspot and also provide local employment. Land for sale in Haragama and lands for sale in Polgolla, Kandy have been advertised recently.  Lands for sale in Kandy, Peradeniya are closer to the Peradeniya Botanical Gardens. It is also possible to come across homes with lands in Kandy within a few km from Kandy town as land brokers in Kandy are increasing to make property purchasing hassle-free. Owning a plot of land offers several advantages. Usually, a real estate dealer will have acres of bare land. These are then sold in perches to individuals for residential purposes, and are known as land plots.

It is beneficial because a new buyer can design and build his or her dream house according to their preferences. Such plots are nearby amenities with easy access to main roads. The clear deeds and decent neighbourhood makes such plots of land highly attractive. However, one thing to keep in mind about purchasing a land in Kandy is its elevation levels. Knowing what to look for when buying a land plot, where the land is situated is an important consideration. It will help to avoid costly mistakes. If road development takes place around the area where the land is situated, this can improve the land value. Overall, a proper research on the area and land is important before locking the deal. For investment purposes, owning land in Kandy is a huge stroke of luck since the value of the land is likely to increase in the future as demand continues to rise, while supply will ease out at a point.