සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/324253/thumb_424_324253_1576834100_4999.JPG Bare Land
6
 Nugegoda 

 • 18 perches   Bare Land


  Rs. 1.65M Per Perch

Land for sale in Nugegoda Town

Samudradevi Road Nugegoda

  18 Perches land for sale in Nugegoda town 20 feet access road 200 meters to Nugegoda flyover highly residenti...  more »

2 /pics/321869/thumb_424_321869_1575366968_406.jpeg Bare Land
1
 Nugegoda 

 • 47.15 perches   Bare Land


  Rs. 62M

Land for Sale in Nugegoda

Thalapathpitiya Nugegoda

  Land for Sale in Nugegoda thalapathpitiyaIdeal for A Apartment Complex Projects Land Extent 4715 Perches Tota...  more »

4 /pics/309201/thumb_424_309201_1582707385_3972.jpeg Bare Land
6
 Nugegoda 

 • 80 perches   Bare Land


  Rs. 5M Per Perch

Land with House for Sale in Nugegoda

Pagoda Road Nugegoda

  For Immediate sale Good Residential Property in Pagoda Road Nugegoda Peaceful surrounding Good Neighborhood E...  more »

5 /pics/292288/thumb_424_292288_1556785864_1997.jpg Land with house
3
 Nugegoda 

 • 12.5 perches   Land with house


  Rs. 3.2M Per Perch

Land for Sale in Nugegoda

Araliya Mawatha Nugegoda

  Highly Residential Property in NugegodaAraliya Mawatha off Mirihana pepiliyana Road100 Mtrs to Mirihana pepi...  more »

6 /pics/315756/thumb_424_315756_1571207021_726.jpeg Bare Land
5
 Nugegoda 

 • 14.75 perches   Bare Land


  Rs. 2.5M Per Perch

Land with House for Sale in Nugegoda

2nd lane Wijerama Road Nugegod..

  For Immediate sale Good property in 2nd lane Wijerama Road Nugegoda Peaceful surrounding Good Neighborhood Ea...  more »

7 /pics/314039/thumb_424_314039_1570188422_8592.jpg Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 9.5 perches   Bare Land


  Rs. 3M Per Perch

Land for Sale in Nugegoda

Stanley Tilakaratne Mawatha Nu..

  Good Residential Land in NugegodaPeaceful surrounding Good Neighborhood150 Mtrs to Main Road Road Stanley Tila...  more »

13 /pics/263925/thumb_424_263925_1538548536_374.jpg Land with house
7
 Nugegoda 

 • 54.4 perches   Land with house


  Rs. 3M Per Perch

54p land for sale in Nugegoda

 

  Total Land extend of 545 Perch 034 Acres 01376 Hectares Located at the Prime Residential surrounding of ...  more »

14 /pics/244363/thumb_424_244363_1527053080_8953.jpg Land with house
 Nugegoda 

 • 19 perches   Land with house


  Rs. 3.5M Per Perch

Land with house for sale

 

  This land with house is located in Nugegoda and only moments away to shops eateries and transport This home p...  more »

15 /pics/144952/thumb_424_144952_1526985271_6708.png Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 42 perches   Bare Land


  Rs. 5.4M Per Perch

42p Commercial Land in Nugegoda

Old Kottawa Road Nugegoda

  Land is located in the commercial area of Nugegoda Jubilee Post facing Old Kottawa MAIN road RDA Sri Jayawar...  more »

16 ../images/no_pic.png Bare Land
 Nugegoda 

 • 15.7 perches   Bare Land


  Rs. 2.8M Per Perch

Nugegoda high level road 15 perch

Nalandarama road Nugegoda

  15 perch square land off Nalandarama road 5minutes walking distance to Nugegoda junction Close proximity walki...  more »

19 ../images/no_pic.png Bare Land
 Nugegoda 

 • 28 perches   Bare Land


  Rs. 2.8M Per Perch

Land for sale nugegoda

Nugegoda

  28 perches bare land have for sale in nugegoda face to 20 feet road Good residential area To nugegoda junction...  more »

Showing page 3 of 3

Lands for Sale in Nugegoda

Positioned towards the south-central side of the greater Colombo district, the iconic city of Nugegoda can easily be identified as one of the most desired places to buy or rent real estate in Sri Lanka. Considered officially as part of the Maharagama subdivision, this unique region is a hub for both education as well as retail activities in the country. Covering an area that is roughly a few square kilometres, the city is also one of the most densely populated areas on the island. As a result of all these activities, the city and its surrounding is now a hotspot for all sorts of properties. This especially includes properties for sale in Nugegoda, such as houses, buildings and lands in Nugegoda that are some of the most sort-after seen in the country. 

Regardless of whether you are someone who is on the lookout for properties for sale or properties for rent in Nugegoda, remember that you should do thorough research before settling down for the right property of your choice. For example, if you are a local investor who is currently searching for a 30 or 40 perches land for sale, a br land in a convenient location within walking distance from the city centre, then a land sale in Nugegoda pagoda road or Mirihana, might offer the best value-added properties for you. However, if you are only looking for bare land, a 10-20 perches land for sale in Nugegoda for a retail business, then a property that is situated close to the Nawala Road, to the west of this zone might offer the best opportunities. 

Nevertheless, if you are a residential property seeker looking through a nugegoda map, then the lands for sale in Nugegoda or even a land for sale in Delkanda can offer a better alternative for you. Let's assume that you are searching for a land for sale, in a highly residential area close to high-level road Nugegoda. If this is you, then one of the terrestrial properties for sale in Nugegoda Kohuwala area can fit with your exact property needs. However, that's not all. A residential property seeker who wants to buy or build a house from here can also find a wide variety of property options from the neighbourhoods of Pepiliyana, Jambugasmulla and Kalubowila, less than two kilometres away from the main city centre. These properties will offer all necessary amenities from pipe born water to three-phase electricity, adding more value to your investment.