සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/310583/thumb_424_310583_1581314419_0275.JPG
Bare Land
7
 Nittambuwa 

 • 15.2 perches    Bare Land


  Rs. 595,000 Per Perch

Land for Sale in Nittambuwa City Limit

Mudilindu Uyana Nittambuwa

  152 Perches Rectangle Shape flat Land for Sale in Nittambuwa City Limit Just 100 meters away from Nittambuwa T...  more »

3 /pics/302705/thumb_424_302705_1563518275_2383.jpg
Bare Land
6
 Yakkala 

 • 14 perches    Bare Land


  Rs. 210,000 Per Perch

Valuable Land For Sale in Yakkala

Ambagaspitiya Yakkala

  40 Perches Land For Sale in Ambagaspitiya kirindiwela road 231 bus route Yakkala near Thrimalee Reception Hall...  more »

8 /pics/316332/thumb_424_316332_1571481447_8021.jpg
Bare Land
6
 Mirigama 

 • 51.7 perches    Bare Land


  Rs. 105,000 Per Perch

Land for Sale at Nalla Mirigama

Nalla Mirigama

  517 Perches Land available for Sale situated at Nalla Mirigama Boarding to beautiful Paddy Field just 100 mete...  more »

13 /pics/318547/thumb_424_318547_1572942348_4941.JPG
Bare Land
4
 Gampaha 

 • 7.5 perches    Bare Land


   

75 Perches Land for Sale in Gampaha

Bandaranayakepura 2nd Lane Gam..

  75 Perches Land for Sale in Sirimaluyana Bandaranayakepura 2nd Lane Gampaha Just 750 meters to Gampaha Yakkal...  more »

14 /pics/331731/thumb_424_331731_1581005505_7354.jpeg
Bare Land
2
 Nawagamuwa 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for sale

5th lane Nawagamuwa

  20p land with old building available 5th lane Nawala Best for residential purpose Good decent quiet neighbor...  more »

25 /pics/330622/thumb_424_330622_1580443132_9453.jpg
Bare Land
5
 Matara 

 • 24 perches    Bare Land


  Rs. 15M

Land for Sale in Kottagoda Matara

Kottagoda Dickwella Matara

  24 Perches Land for Sale in Kottagoda Dickwella Matara Just 50 m away from fabulous southern beach This is a ...  more »

Showing page 3 of 91