සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
8 /pics/333656/thumb_424_333656_1582024964_1536.jpg
Bare Land
1
 Madampe 

 • 80 perches    Bare Land


  Rs. 150,000 Per Perch

Best residential Land

kauduwawa Madampe

  300m to the Madampe Embilipitiya highway Concreted road upto the Land 7 plots with 10P upwards Good reside...  more »

18 /pics/333649/thumb_424_333649_1582022021_2023.png
Bare Land
VERIFIED AGENT 
4
 Negombo 

 • 12.5 perches    Bare Land


  Rs. 590,000 Per Perch

Bare land for sale

Baseline road Negombo

  Pretty square 125 perch lot land for immediate sale it is located in prestigious homelands in negombo surround...  more »

  VERIFIED AGENT 
Showing page 4 of 94