සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
9 Coconut land
1
 Kahatawila 

  • 20,40 P  Coconut land


    Rs. 50,000 Per Perch

Sale Cocount Land

near the Buddisht Monastery, K..

    Coconut Land at Kahatawila near the Buddisht Monastery. 15 minutes drive to pansal handiya. The land is ...  more »

26 Bare Land
3
 Horana 

  • 12.2 P  Bare Land


    Rs. 86,000 Per Perch

Land in Horana

Poruwadadanda, Horana

    800m to horana hadapangoda bus road 2km to panadura rathnapura road 7km to horana town flat land c...  more »