සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 ../images/no_pic.png Bare Land
 Nattandiya 

 • 120 perches   Bare Land


  Rs. 30,000 Per Perch

Land

Koswatta Nattandiya

  120 perch land Easy access to anywhereAll the facilities are availableSelling at 30000 per perch negotiable...  more »

2 /pics/338804/thumb_424_338804_1585193544_5017.jpg Bare Land
1
 Padukka 

 • 2 perches   Bare Land


  Rs. 37,500 Per Perch

Kahawala Padukka

3 /pics/320661/thumb_424_320661_1574657204_4486.jpg Bare Land
3
 Anguruwatota 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 38,000 Per Perch

Land for Sale Anguruwathota

Pelapitiyagoda Anguruwatota

  13km From Horana Town Beautiful square flat land hard soil Surrounding beautiful greenery and within nature Id...  more »

5 /pics/325145/thumb_424_325145_1577598720_1522.jpg Cultivated Land
2
 Urapola 

 • 253 perches   Cultivated Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Land in Apalawaththa

Ruwanwella road Urapola

  More than 15 Acres 253 perch land for Sale in Nittambuwa Ruwanwella Road Apalawaththa Selling Price Rs4000000 ...  more »

6 /pics/337704/thumb_424_337704_1584017512_2063. Bare Land
 Neboda 

    Bare Land


  Rs. 44,500 Per Perch

Land sale in WarakagodaNeboda

Uyanwaththa road Neboda

  land sale with 43 lands 300m from main road Mathugama Horana 458 1445 perches to 75 perches lands With tea and...  more »

10 /pics/240340/thumb_424_240340_1527052308_117.jpg Coconut land
1
 Kahatawila 

 • 20,40 perches   Coconut land


  Rs. 50,000 Per Perch

Sale Cocount Land

near the Buddisht Monastery Ka..

  Coconut Land at Kahatawila near the Buddisht Monastery 15 minutes drive to pansal handiya The land is behind k...  more »

11 /pics/332576/thumb_424_332576_1581495478_3753.jpg Land with house
5
 Katana 

 • 240 perches   Land with house


  Rs. 50,000 Per Perch

Land for sale Halpe Katana

Halpe Katana

  Halpe Katana Barring Land for sale15 Minutes to Negombo City240 Perches Land with 3 Bed rooms HouseCultivatio...  more »

12 /pics/324813/thumb_424_324813_1577286078_645.jpg Cultivated Land
7
 Kirindiwela 

 • 105 perches   Cultivated Land


  Rs. 50,000 Per Perch

Land for sale

185 Veyangoda Kirindiwela Bu..

  Kirindiwela town eke sita idamata 5km Kirindiwela nagaraye sita 185 bus margaye walgammulla pasala pasukara 01...  more »

14 /pics/317187/thumb_424_317187_1571988766_5207.jpg Bare Land
2
 Minuwangoda 

 • 74.6 perches   Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Dewalapola Minuwangoda

16 /pics/327444/thumb_424_327444_1579000293_2187.jpg Bare Land
2
 Minuwangoda 

 • 74.6 perches   Bare Land


  Rs. 55,000

Dewalapola Minuwangoda

24 ../images/no_pic.png Coconut land
 Divulapitiya 

 • 170 perches   Coconut land


  Rs. 70,000 Per Perch

Hunumulle Divulapitiya

25 /pics/323383/thumb_424_323383_1576310330_6111.png Bare Land
1
 Gampaha 

 • 120 perches   Bare Land


  Rs. 70,000 Per Perch

doranegoda Gampaha

26 /pics/320398/thumb_424_320398_1574408220_9663.jpg Bare Land
2
 Mirigama 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 70,000 Per Perch

Land for Sale in Mirigama Urgently

Bothale road Ihalagama Mirigam..

  A 15 perches land in Meerigama municipal council area with all the facilities nearby Water Electricity Fac...  more »

Land for Sale in Colombo

This thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a land for sale in colombo district, house, home with lands, an apartment in a residential area of Colombo or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise in demand or price for the bare lands for sale in colombo or land and house for sale in colombo, it certainly did not crash, nor did the land registry colombo remain inactive throughout. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the list with bare land for rent in colombo, land for lease in colombo and land sales in general. 

One of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as building your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase. 

At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway in land sales colombo, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the Citysearch potential. Most of the properties in the colombo map where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples of such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes. Now you view Colombo land prices via our mobile app which has the features of a land sale app through play store and app store. These allow you to buy land in colombo including  colombo fort land. All you need to search for is land sales in sri lanka colombo!