සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/292187/thumb_424_292187_1557160720_2533.jpeg Bare Land
4
 Yatadolawatta 

 • 114 perches    Bare Land


  Rs. 30,500 Per Perch

Kande gedera

Katugahena Yatadolawatta

  This land is very close to the main road It has 20ft road to the land And very clear deeds price negotiable...  more »

3 /pics/320661/thumb_424_320661_1574657204_4486.jpg Bare Land
3
 Anguruwatota 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 38,000 Per Perch

Land for Sale Anguruwathota

Pelapitiyagoda Anguruwatota

  13km From Horana Town Beautiful square flat land hard soil Surrounding beautiful greenery and within nature Id...  more »

5 /pics/292044/thumb_424_292044_1556619283_029.png Bare Land
4
 Dankotuwa 

 • 21 acres    Bare Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Land sale in Dankotuwa

Dankotuwa

  Coconut land sale in Dankotuwabr facing main roadbr main road opening is 150m br very good location for any i...  more »

6 ../images/no_pic.png Bare Land
 Bandaragama 

 • 345 perches    Bare Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Bare land bandaragama

Weediyagoda kanaththagoda Band..

  Bare land for sale With in 10km to bandaragama Urgent sale for the best offerbr 2 acres and 25 perchesbr br br...  more »

8 /pics/240340/thumb_424_240340_1527052308_117.jpg Coconut land
1
 Kahatawila 

 • 20,40 perches    Coconut land


  Rs. 50,000 Per Perch

Sale Cocount Land

near the Buddisht Monastery Ka..

  Coconut Land at Kahatawila near the Buddisht Monastery br 15 minutes drive to pansal handiya br The land is be...  more »

10 /pics/272993/thumb_424_272993_1575055809_3386.jpg Bare Land
4
 Moronthuduwa 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 52,000 Per Perch

Land for Sale Bandaragama

Horana Moronthuduwa Lawalugash..

  30 Perches Land in Lawalugashandiya Horana Moronthuduwa Road 1 km to Main Road Rs52000 per perch br ...  more »

11 ../images/no_pic.png Bare Land
 Bulathsinhala 

 • 1 acres    Bare Land


  Rs. 52,000 Per Perch

Residential area land

Ayagama Bulathsinhala

  Good land Residential area Not a mountain Good for build up a house Good for tea cultivation No treat from lan...  more »

12 /pics/318753/thumb_424_318753_1573104068_867.jpg Bare Land
2
 Mirigama 

 • 25 perches    Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Land close to Central Expressway

Temple roadMada Halpe Mirigama

  25km to Mirigama Townbr 2km to Central Expressway entrancebr With coconut treesbr Electricity lineWater availa...  more »

13 ../images/no_pic.png Cultivated Land
 Dewalapola 

 • 80 perches    Cultivated Land


  Rs. 55,000 Per Perch

A land for sale in Dewalapola

Watinapaha Dewalapola

  80 perchesbr 1km from Dewalapola and Ballapana junctions br Suitable for living or cultivatingbr Having number...  more »

14 /pics/317187/thumb_424_317187_1571988766_5207.jpg Bare Land
2
 Minuwangoda 

 • 74.6 perches    Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Dewalapola Minuwangoda

  br br ...  more »

17 ../images/no_pic.png Land with house
 Mirigama 

 • 86 perches    Land with house


  Rs. 60,000 Per Perch

South

Kotadeniyawa mirigama rd Mirig..

  86 perches with old house 50 meters to main rd...  more »

18 /pics/311320/thumb_424_311320_1568637838_1397.jpg Tea land
10
 Ingiriya 

 • 15 perches    Tea land


  Rs. 60,000 Per Perch

Land for sale in Ingiriya

 

  15 PERCHE LANDbr Close to halwathura junctionbr Located in halwathura estatebr Water line and electricity avai...  more »

21 ../images/no_pic.png Land with house
 Dompe 

 • 101.4 perches    Land with house


  Rs. 65,000 Per Perch

Dompe land house

Koongahawaththa road Dompe

  For immidiate sale...  more »

22 /pics/321224/thumb_424_321224_1575826949_8795.jpg Cultivated Land
4
 Delgoda 

 • 20 perches    Cultivated Land


  Rs. 65,000 Per Perch

Land for sale at Anuragoda

Papiliyawala Mandawala road De..

  Good residantial land at Anuragodabr From one accre land 20 purch or 40 purchase is for salebr br Electricity ...  more »

23 /pics/322464/thumb_424_322464_1575674571_0011.jpg Bare Land
5
 Ingiriya 

 • 84 perches    Bare Land


  Rs. 65,000 Per Perch

84 Perches Land For Sale Ingiriya

 

  Ingiriya Ratnapura roadbr br 100m to Horana Rathnapura highwaybr Direct access from Ingiriya Ratnapura main ...  more »

24 ../images/no_pic.png Bare Land
 Veyangoda 

 • 29 perches    Bare Land


  Rs. 65,000 Per Perch

Land for sale

Pallewela road Veyangoda

  Near the veyangoda railway station theie is a land for sale...  more »

25 /pics/307289/thumb_424_307289_1566210440_3539.jpg Bare Land
3
 Kalutara 

 • 17.5 perches    Bare Land


  Rs. 65,000 Per Perch

kalutara

kalutara Kalutara

  175 P Land for sale in kalutara Koholana from Koholana Junction towards Serupita Roadbr 65 KM to Kalutara Town...  more »

29 ../images/no_pic.png Coconut land
 Divulapitiya 

 • 170 perches    Coconut land


  Rs. 70,000 Per Perch

Hunumulle Divulapitiya

  170 br ...  more »

30 /pics/320398/thumb_424_320398_1574408220_9663.jpg Bare Land
2
 Mirigama 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 70,000 Per Perch

Land for Sale in Mirigama Urgently

Bothale road Ihalagama Mirigam..

  A 15 perches land in Meerigama municipal council area with all the facilities nearby br Water Electricity ...  more »

Lands for Sale in Colombo


This thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a house, home with lands, an apartment in a residential area of Colombo or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise, it certainly did not crash either. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the listOne of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as building your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase.


 

At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway in land sales colombo, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the city's premium potential. Most of the properties where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples of such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes.