අතේ ඇති මුදලට වටිනා නිරවුල් ඉඩම් වයඹ පලාතෙන්

5 acres Kuliyapitiya
Please contact advertiser for price
Property Type: Cultivated Land
Offered for: Sale or Lease
Area of land: 5 acres
Availability: Available now

Property details


වයඹ පළාතේ (කුලියාපිටිය , දුම්මලසුරිය ,බිංගිරිය ,හලාවත, මාදම්පේ විශේෂයි ) ඔබේ අතේ ඇති මුදලට අක්කර 5 සිට ඉහලට ඕනෑම ප්‍රමාණයක ඉඩම් සදහා අදම විමසන්න . විශ්වාසවන්ත සේවය . ,

Contact Advertiser


This advertiser has been advertising with us for 1 year

94-7125.. Click here to view full Tel no.
Your details
Your message

Important information : This ad has been posted on LankaPropertyWeb.com by the above mentioned advertiser. LankaPropertyWeb.com does not have any connection with this advertiser, nor do we vet the advertisers, guarantee their services, responsible for the accuracy of the ad's content or are responsible for services provided by the advertisers. LankaPropertyWeb.com does not provide any service other than list the advertisements posted by advertisers. You will be contacting the advertiser (owner/agent) of this property directly. We advise you to take precaution when making any payments or signing any agreements and be alert of any possible scams. If making any payments we recommend that you have two permanent & verified methods of contact of the payment receiver such as their landline number and home/business address.


Posted/edited: 42 days ago

Location

Kuliyapitiya    [View on large map]