කඩුවෙලින් බිම් කොටසක්

6.9 perches හබරකඩ පාර , රනාල, Kaduwela
Rs. 600,000 Per Perch [ View in other currencies ]
Property Type: Bare Land
Offered for: Sale
Area of land: 6.9 perches
Availability: Available now
Nearest bus stop: 50m
Nearest train station: 6km
Agent's Ref: Aravinda

Property details


•කඩුවෙල - රණාල එලිෆන්ට් හවුස් (factory Complex) අසල පිහිටි
වානිජමය හා නේවාසික වටිනාකමක් ඇති බිම් කොටස්

•elephant House (factory Complex) අසලට 50m
•රනාල නගරයට 1km
•නවගමුව නගරයට 2.5km
•හංවැල්ල නගරයට 5km
•අතුරුගිරිය නගරයට 6km
•කඩුවෙල නගරයට 7km

•පිරිසිදු ඔප්පු සමගින්
•සියලු අනුමැතියන් සහිත
•සියලු පහසුකම් සමග
•අගනා බිම් කොටස්

•මුලින්ම ඉඩමේදි හෝ අප කාර්යාලයේදී හෝ රු.100 000/- ක් ගෙවා ඔබගේ බිම් කොටස වෙන් කරවා ගන්න
•මූලික ගෙවීම සම්පූර්ණ වීමට 40% ක් දින 14 ක් තුල ගෙවන්න
•ඉතිරිය මසක් ඇතුලත ගෙවන්නේනම් සුවිශේෂී වට්ටමක් ඔබට හිමි වනු ඇත
•එසේ නැතහොත් මාස 12 ක් ඇතුලත පොලී රහිතව ගෙවන්න

Contact Advertiser


94-7045.. Click here to view full Tel no.
Your details
Your message

Important information : This ad has been posted on LankaPropertyWeb.com by the above mentioned advertiser. LankaPropertyWeb.com does not have any connection with this advertiser, nor do we vet the advertisers, guarantee their services, responsible for the accuracy of the ad's content or are responsible for services provided by the advertisers. LankaPropertyWeb.com does not provide any service other than list the advertisements posted by advertisers. You will be contacting the advertiser (owner/agent) of this property directly. We advise you to take precaution when making any payments or signing any agreements and be alert of any possible scams. If making any payments we recommend that you have two permanent & verified methods of contact of the payment receiver such as their landline number and home/business address.


Posted/edited: 33 days ago

Location

හබරකඩ පාර , රනාල, Kaduwela    [View on large map]

 

Find similar properties