සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/320234/thumb_424_320234_1574314119_668.jpeg Bare Land for sale/rent
1
 Menikhinne 

 • 98 perches    Bare Land


  Rs. 140,000 Per Perch

Land sale

Galaluwa Menikhinne

3 /pics/320192/thumb_424_320192_1574276847_8201.jpg Land with house for sale/rent
9
 Matale 

 • 240 perches    Land with house


   

House and Land for sale

Waalawela Matale

  4 Rooms 1 large master bed roombr Ideal for a Guest houseHoliday Bungalow with a vegetationbr Well maintained...  more »

5 /pics/306252/thumb_424_306252_1573282480_1336.jpg Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 59.2 perches    Bare Land


   

Kandy Lake And Temple View Land

Dharmaraja mawatha Kandy

  Kandy City and Lake overlooking land is available for Salebr Most Suitable for commercial purposesbr Only on...  more »

8 /pics/305668/thumb_424_305668_1565269666_3133.jpg Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for SALE in Kandy

Mawilmada Kandy

  Price 900000 per perchbr 18 perchbr br Land Descriptionbr An exciting opportunity to purchase an Ideal Land P...  more »

9 /pics/294185/thumb_424_294185_1558069140_1854.jpeg Bare Land for sale/rent
5
 Nuwara Eliya 

 • 800 perches    Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land For Sale In Ramboda

Ramboda On Nuwara eliya Main r..

  For Immediate salebr Good Property in Rambodabr Ideal for a tourist resort with multiple levelsbr Breath t...  more »

10 /pics/319903/thumb_424_319903_1574091732_8888.JPG Bare Land for sale/rent
2
 Aruppola 

 • 18.25 perches    Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Residential Land

Wagolla Rdentrance from Dutuga..

  1825 P two lots of 9p and 925p Land in Lumbini Mawatha of Wagolla Roadbr 2 3 KMs to Dharmaraja Mahamaya colleg...  more »

11 /pics/278420/thumb_424_278420_1548134844_3398.jpg Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 312 perches    Bare Land


  Rs. 530,000 Per Perch

Land for sale in Kandy Heerassagala

Heerasagala Kandy

  Land for sale in Kandy Heerassagalabr br 312 perches undivided prime multipurpose picturesque view land for ...  more »

12 /pics/319810/thumb_424_319810_1574052949_9793.jpg Bare Land for sale/rent
5
 Peradeniya 

 • 17 perches    Bare Land


  Rs. 160,000 Per Perch

Two portions of land

Megodakalugamuwa Peradeniya

  Two portions of land square shape 17 p and 25 p Situated at Megoda Kalugamuwa Ganegoda Walking distance to Pe...  more »

15 /pics/316106/thumb_424_316106_1571369145_655.JPG Bare Land for sale/rent
3
 Kandy 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Developed Plots of Land for Sale in Kandy

Off Heerassagala Road Kandy

  Here is an opportunity for nature lovers to buy a plot of land in Kandy close to Amaya Hills5 minutes walkWe h...  more »

18 /pics/231466/thumb_424_231466_1527047612_466.jpg Bare Land for sale/rent
 Kandy 

 • 29 perches    Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Land forsale in Balagollam

Balagolla Kandy

  situated in Balagolla summer fieldbr 29pbr 200m for Kandy Digana main road br 500m ICC ground br Suitable for ...  more »

19 /pics/319500/thumb_424_319500_1573714203_4062.jpg Bare Land for sale/rent
3
 Matale 

 • 50 perches    Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Matale Land for sale

Deevilla Road Matale

  50 Perch Land in Matale District Its 17Km from Aluvihara Temple The Land can be accessed through Atipola Matha...  more »

20 /pics/319473/thumb_424_319473_1573804931_3854.JPG Cultivated Land for sale/rent
10
 Kandy 

 • 65 perches    Cultivated Land


  Rs. 130,000 Per Perch

65 purches Cultivated land for sale

Medawala rajamaha vihara mawat..

  65 perches land for sale in Medawala Harispathtuwa at rajamaha vihara road very calm and quiet areabr more tha...  more »

21 /pics/319467/thumb_424_319467_1573690765_2829.jpg Bare Land for sale/rent
1
 Kandy  

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 125,000 Per Perch

AJagath

Manikhinna Rajagahathnna housi..

  Good residential aerie ...  more »

22 /pics/319052/thumb_424_319052_1573314672_1935.jpeg Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 31 perches    Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Valuable land for sale

Sri sumangala mawatha Kandy

  land in located in central of Kandy Just 03km away from Tooth relic and Railway station Ideal for a good inves...  more »

24 /pics/293463/thumb_424_293463_1557547578_5224.jpg Bare Land for sale/rent
10
 Kandy 

 • 230 perches    Bare Land


  Rs. 20M

A land for sale in Gurudeniya Kandy

Gurudeniya Kandy

  This land is located in a calm and beautiful area overlooking mountain ranges situated close to Raja Mawatha G...  more »

25 /pics/318860/thumb_424_318860_1573142766_8063.jpg Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 329 perches    Bare Land


   

Kandy Prime Commercial Land For Sale

SIRIMAVO BANDARANAYAKE MAWATHA..

  Original Extent 329 Perchesbr Location Sirimavo Bandaranayake Mawatha Kandy 3 KM from City Centre br Oppo...  more »

27 /pics/299563/thumb_424_299563_1561533352_9948.jpg Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

Vijayapura Nillambe Galaha

Masgolla Road Nillambe Galaha ..

  Vijayapura Nillambe Galaha is a premium land development presented to you by Vishwalands With close proxim...  more »

28 /pics/269482/thumb_424_269482_1554266720_4566.jpg Bare Land for sale/rent
8
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 80,000 Per Perch

20p and 40p building blocks

Gurudeniya Kandy

  One 20 p building block and several 40p building blocks 12 km from Kandy Dalada Maligawa on Badulla rd 2 km fr...  more »

29 /pics/318633/thumb_424_318633_1573010713_1125.jpg Cultivated Land for sale/rent
9
 Kandy 

 • 30 perches    Cultivated Land


  Rs. 210,000 Per Perch

Kandy Amunugama Gunnepan labda

Lewalla madawala main road Gen..

  P 69 Land kandy Gunnepana boruppa main roadkandy town 20min darmaragaja mahamaya school 15min Light telephone ...  more »

30 /pics/318466/thumb_424_318466_1572881570_7683.jpg Cultivated Land for sale/rent
3
 Hatton 

 • 800 acres    Cultivated Land


  Rs. 1.2M Per Acre

Mix plantation land for sale Hatten

 

  Mix plantation Estate for sale 800 Acres br Tea RubberFruits Timber and Vegetablebr water fall and Bungalow ...  more »

Lands for Sale in ColomboThis thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a house, home with lands, an apartment in a residential area of Colombo or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise, it certainly did not crash either. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the list. One of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as building your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase.


 

At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway in land sales colombo, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the city's premium potential. Most of the properties where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples of such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes.