සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/318196/thumb_424_318196_1572653664_1182.jpg
Bare Land
7
 Aniwatta 

  • 35 perches    Bare Land


    Rs. 3.8M Per Perch

Land for sale in Aniwatte Kandy

Riverdale Road Aniwatta

    Owner living in Australia looking to sell a land between 30 40 perches More flat land than the slope Absolute...  more »