සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/278653/thumb_424_278653_1554606780_2234.jpeg
Bare Land
7
 Heeressagala 

  • 21 perches    Bare Land


    Rs. 290,000 Per Perch

21 perches land in Heerassagala

3rd Lane Heerassagala Road Hee..

    Valuable land in heerassagala Kandy with clear title and 10 feet accessbr 5 Minutes for Kingswood College Kand...  more »