සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 Cultivated Land
4
 Kandy 

 • 30 perches   Cultivated Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Kandy Lewalla Gunnepana Land

Lewalla madawala main road Gen..

  P 69 Land kandy Gunnepana boruppa main roadkandy town 20min darmaragaja mahamaya school 15min Light telephone ...  more »

4 Cultivated Land
URGENT
1
 Kandy 

    Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land For Sale

Kandy Theldeniya main road

  12 P LandRs300000 per perch NegotiableFacing to Kandy Theldeniya Main Road17 km to Kandy TownSuitable for Res...  more »

8 Cultivated Land
1
 Kandy 

 • 50 perches   Cultivated Land


   

26 Hathamuna pilawala Kandy

  near kandy city about 7km via lewalla 24hurse warter supply near BOI kundasale ...  more »

9 Cultivated Land
2
 Kandy 

 • 29.5 perches   Cultivated Land


  Rs. 3.2M

doragamuwa

katugasthota Kandy

  295 perch land there are 11 jack trees and 4 coconut trees 2 nutmeg trees three phase electricity available an...  more »

19 Cultivated Land
 Kandy 

 • 15 perches   Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Cultivated Land for Sale

Digana Kandy

  Clam quiet cultivated landNear by Digana Kandyvia MadawalaRoad1 km to Diagana Town3 km to BOI Pallekele Intern...  more »