සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Cultivated Land for sale/rent
9
 Kandy 

 • 30 perches    Cultivated Land


  Rs. 210,000 Per Perch

Kandy , Amunugama Gunnepan labda

Lewalla madawala main road (Ge..

  P 69 Land kandy Gunnepana boruppa main roadkandy town 20min darmaragaja mahamaya school 15min Light telephone ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 37 perches    Cultivated Land


  Rs. 4M

Land in Royal Kingdom

Wattegama, Kandy

  Size 37 perches Electricity and water supply 37 cloves trees are there good annual income if you look after th...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
8
 Kandy 

 • 4.5 acres    Cultivated Land


  Rs. 3M Per Acre

Kandy, Theldeniya, Udispattuwa

Udispattuwa, Kandy

  Cultivated land with pepper cloves cocoa and nutmeg trees is on for sale Also this land is covered with valuab...  more »

 Kandy 

 • 65 perches    Cultivated Land


  Rs. 130,000 Per Perch

65 purches Cultivated land for sale

Medawala rajamaha vihara mawat..

  65 perches land for sale in Medawala Harispathtuwa at rajamaha vihara road very calm and quiet areabr more tha...  more »

 Kandy 

 • 8 perches    Cultivated Land


  Rs. 6.4M

Land for sale

Balagolle , Kandy

  Situated in kandy balagolle area 20m for kandy mahiyangana main roadhighly residential area8 perches land20 mi...  more »

 Kandy 

 • 4 acres    Cultivated Land


  Rs. 18M

pupurassa

galaha, Kandy

  4 acres tea land with small house with electricity and water ...  more »

 Kandy 

 • 58. 9 perches    Cultivated Land


  Rs. 195,000 Per Perch

Land for sale in Kandy

 

  Mixed crop land at Kandy Pilimathalawa for sale br 500m to Colombo Kandy main road br Land will be sold as a...  more »