සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 Land with house
4
 Kandy 

 • 53 perches   Land with house


   

Property for Lease

Katugastota Kandy

  Flat land 53 perches with 55 feet road front on the Katugastota Matale A9 road Close to Katugastota Police s...  more »

11 Land with house
6
 Kandy 

 • 2 acres   Land with house


  Rs. 38M

Land for Sale Digana

Digana Oruthota Kandy

  Land for sale Kandy Digana Oruthota2 Acres LandNext to Oruthota Chalet Hotel DiganaPanoramic View of Victoria ...  more »

12 Land with house
1
 Kandy 

 • 27.5 perches   Land with house


  Rs. 1.15M Per Perch

Dodamwala

Sir Kuda Rathwatta Road Kandy

  This CommercialResidential Land is located in 500m from Dodamwala Haloluwa new bridge facing Srimath Kudarath...  more »

15 Land With House
 Kandy 

    Land With House


  Rs. 16.5M Per Perch

Ampitiya Kandy

16 Land with house
2
 Kandy 

 • 84 perches   Land with house


  Rs. 1.95M

land for sale

Deltota Kandy

  A valuable land for sale with electricity and water line connection in deltota ...  more »

20 Land with house
2
 Kandy 

 • 28.4 perches   Land with house


  Rs. 450,000 Per Perch

Land in Balagolla

Samanala Mawatha Balagolla Kan..

  Location Balagolla Kundasale 284 perch land with a small house 150 meters from main roadWater and electricity ...  more »