සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
18 Bare Land
5
 Kandy 

 • 18 perches   Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for SALE in Kandy

Mawilmada Kandy

  Price 900000 per perch18 perchLand DescriptionAn exciting opportunity to purchase an Ideal Land Plot to Build...  more »

23 Bare Land
1
 Kandy 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 16.5M

15 perches land for sale

Aniwattha Kandy

  Kandy city Aniwattha 15 perches land for sale All facilities Highly residential area 5 minutes to kandy city...  more »

24 Bare Land
7
 Kandy 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

Green Tree Hill Nillambe Galaha

Masgolla Road Nillambe Galaha ..

  Green Tree Hill Nillambe Galaha is a premium land development presented to you by Vishwalands With close ...  more »

28 Bare Land
5
 Kandy 

 • 9.1 perches   Bare Land


  Rs. 80,000 Per Perch

Yatiyalagala

Peradeniya Kandy

  Face to yatiyalagala Kandy carpet road 91 perches Angle land 80000 per perch Total price 720000 clear deed P...  more »