සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/269482/thumb_424_269482_1554266720_4566.jpg
Bare Land
7
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 80,000 Per Perch

20p and 40p building blocks

Gurudeniya Kandy

  20p40p building blocks 12 km from Kandy Dalada Maligawa on Badulla rd 2 km from Gurudeniya junction half km to...  more »

5 /pics/334470/thumb_424_334470_1582390388_96.jpg
Bare Land
5
 Kandy 

 • 55.5 perches    Bare Land


  Rs. 925,000 Per Perch

Land for sale in Kandy Watapuluwa

Watapuluwa Aruppala Kandy

  555 perch bare land for sale in Watapuluwa Dutugemunu Mawatha Located next to Waterfront hotelbr br 3 km f...  more »

9 /pics/306252/thumb_424_306252_1573282480_1336.jpg
Bare Land
5
 Kandy 

 • 59.2 perches    Bare Land


   

Kandy Lake And Temple View Land

Dharmaraja mawatha Kandy

  Kandy City and Lake overlooking land is available for Salebr Most Suitable for commercial purposesbr Only on...  more »

10 /pics/314515/thumb_424_314515_1570525857_1136.JPG
Bare Land
4
 Kandy 

 • 16 perches    Bare Land


  Rs. 3.8M

16 p land at 5th mile post Hanthana

Hanthana Kandy

  The land is situated 7 to 8 KM from Kandy town br br very calm clear deed easily apply for bank loanbr b...  more »

11 /pics/333347/thumb_424_333347_1581906444_6364.JPG
Bare Land
1
 Kandy 

 • 16 perches    Bare Land


  Rs. 225,000 Per Perch

lands in kandy area

kandy Kandy

  we find for you good lands br br we can visit and find and inform you as you selected placesbr br taking an...  more »

12 /pics/212935/thumb_424_212935_1579183170_8844.jpg
Bare Land
4
 Kandy 

 • 11 acres    Bare Land


  Rs. 125,000 Per Perch

Land forsale in victorya lake side

Digana Kandy

  11 acresbr Situated in Victorya lake side Aluthwatta br Suitable for a hotel holiday bungalow or a house br Cl...  more »

13 /pics/328627/thumb_424_328627_1579579179_5374.jpg
Bare Land
5
 Kandy 

 • 3.5 acres    Bare Land


  Rs. 110,000 Per Perch

Land forsale NEAR BY Victoria golf ground

Golf ground Victoria Kandy

  Suitable for build a hotel kabanas or a holiday bungalow br Clear deeds br Not sale separate pieces br Water a...  more »

14 /pics/323194/thumb_424_323194_1576198021_8642.jpg
Bare Land
7
 Kandy 

 • 558 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Lake view land for sale in Victoria

Victoria Kandy

  Land for salebr 558pbr 25km from Digana br face to Victoria tankbr viewing knuckles mountainbr suitable for ho...  more »

15 /pics/320614/thumb_424_320614_1579421519_0928.jpg
Bare Land
1
 Kandy 

 • 24 perches    Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

Land for sale in Thannakumbura

Thannakumbura Kandy

  Land for sale br Situated in Thannakumburabr 24pbr 50m for Kandy Thannakumbura main road br Good neighbours br...  more »

16 /pics/333194/thumb_424_333194_1581785795_4618.png
Bare Land
1
 Kandy 

 • 16 perches    Bare Land


  Rs. 150,000 Per Perch

Kandydigana Ambakotte Land For Sale

 

  Beautiful scenery land for sale ideal for RESIDENTIAL or future investment Whole 16 perch land 1 perch Rs15000...  more »

17 /pics/333048/thumb_424_333048_1581730018_7781.jpg
Bare Land
3
 Kandy 

 • 20.3 perches    Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land for Sale in Kandy

Hanthana Kandy

  Beautiful viewbr Ideal for residential or holiday homebr Overlooking Kandy City Hunnasgiri mountain and Hanth...  more »

18 /pics/332972/thumb_424_332972_1581672143_5047.jpg
Bare Land
5
 Kandy 

 • 75 perches    Bare Land


  Rs. 38,000 Per Perch

Kandy

  br br br ...  more »

20 /pics/325567/thumb_424_325567_1577893002_946.jpg
Bare Land
2
 Kandy 

 • 98.35 perches    Bare Land


  Rs. 540M

98 Perches Bare Land For Sale in Kandy

Mahamaya Mawatha Kandy

  Bare Land For Sale In Kandy With Road Frontagebr br Land Extent 9835 Perches2488 sqmbr Located in an exclu...  more »

21 /pics/299563/thumb_424_299563_1575871402_0155.jpg
Bare Land
7
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

Green Tree Hill Nillambe Galaha

Masgolla Road Nillambe Galaha ..

  Green Tree Hill Nillambe Galaha is a premium land development presented to you by Vishwalands With close ...  more »

25 /pics/331379/thumb_424_331379_1580819677_1634.png
Bare Land
7
 Kandy 

 • 55 perches    Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

100m to kandy colombo main road

pilimathalawa Nanuoya junction..

  100m to colombo kandy main roadbr selling due to urgent money in needbr house only 20mbr 55pbr 30000lkr a perc...  more »

27 /pics/319903/thumb_424_319903_1574091732_8888.JPG
Bare Land
2
 Kandy 

 • 18.25 perches    Bare Land


  Rs. 675,000 Per Perch

1825 perches Residential Land in Aruppola

Wagolla Rdentrance from Dutuga..

  1825 P two lots of 9p and 925p Land in Lumbini Mawatha of Wagolla Roadbr 2 3 KMs to Dharmaraja Mahamaya colleg...  more »

28 /pics/331087/thumb_424_331087_1580702599_5913.jpg
Bare Land
1
 Kandy 

 • 11.5 perches    Bare Land


  Rs. 210,000 Per Perch

Menikhinna

Kengalla Kandy

  Side wall...  more »

29 /pics/330616/thumb_424_330616_1580442145_2418.jpeg
Bare Land
1
 Kandy 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 75M

Land for sale in Kandy city area

William Gopallawa Kandy

  30 Perches Rectangular Bare Flat Land Sale William Gopallawa Mawatha Kandybr Clear Deedbr Ideal For Luxury Hou...  more »

30 /pics/330535/thumb_424_330535_1580390056_7954.jpg
Bare Land
2
 Kandy 

 • 1.5 acres    Bare Land


  Rs. 15,000

Agricultural Land for Rent

Kirimatiuya Moragolla Kandy

  The land is suitable for the Agricultural business The property is located in Kirimatiya tea estate near to Mo...  more »