සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/328486/thumb_424_328486_1579505312_4952.jpeg
Bare Land
1
 Meddegama 

  • 160 perches    Bare Land


    Rs. 190,000 Per Perch

Land for Sale at Meddegama

Hanwella Kiridiwela Road Medde..

    The land is faced to Main Road and Coconut plants has been cultivated...  more »