සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/328725/thumb_424_328725_1579603469_1402.jpg
Bare Land
3
 Nuwara Eliya 

 • 38 perches    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Land For Sale in Nuwara Eliya

Hawaeli Road Nuwara Eliya

  Moon plains hawaeli rd nuwaraeliya walking distance Little England CottagesIdeal place for bunglow Hotel and...  more »

6 /pics/329860/thumb_424_329860_1580119125_1567.jpg
Bare Land
5
 Nuwara Eliya 

 • 56 perches    Bare Land


  Rs. 40M

Land For Sale Nuwara Eliya Town

Gregory Lake Nuwara Eliya

  Valuable Bare Land for Sale in Nuwara Eliya TownNext to Nuwara Eliya Gregory LakeVery Good View Lake Adams pe...  more »

7 /pics/332398/thumb_424_332398_1581433061_7405.jpg
Bare Land
7
 Nuwara Eliya 

 • 16 perches    Bare Land


  Rs. 950,000

Idle plot for Holiday Bungalow

Hakgala Road Nuwara Eliya

  Idle plot for Holiday Bungalow 16 perch land with clear dead breath taking views of sun rise and Namunukula mo...  more »

9 /pics/258175/thumb_424_258175_1548408722_6285.jpg
Bare Land
5
 Nuwara Eliya 

 • 41 perches    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land for sale Nuwara Eliya

St Andrews Drive Nuwara Eliya

  Beautiful view near the st Andrews HotelRight side suitable for hotel price negotiable ...  more »

11 /pics/330090/thumb_424_330090_1580214691_968.png
Bare Land
4
 Nuwara Eliya 

 • 17 perches    Bare Land


  Rs. 9.5M

Good land for holiday home

Blackpool road Nuwara Eliya

  8km from nuwaraeliya town8feat roadroadNice view for holiday homeLake viewnuwaraeliya city view piduruthalaga...  more »

14 /pics/327027/thumb_424_327027_1578739131_3715.JPG
Bare Land
6
 Nuwara Eliya 

 • 17.5 perches    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land Sale in Nuwaraeliya

Magastota Nuwara Eliya

  175 Perches land for sale with an amazing view of the Gregory lake Only one land in this area is available wit...  more »

17 /pics/322562/thumb_424_322562_1575732471_3404.jpg
Bare Land
2
 Nuwara Eliya 

 • 1000 acres    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Acre

Neglated tea estate for sale

 

  neglected tea estate for saletotally 1000 acres wanted investors invest re planting tea and mix plantaiton sa...  more »

20 /pics/294185/thumb_424_294185_1558069140_1854.jpeg
Bare Land
5
 Nuwara Eliya 

 • 800 perches    Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land For Sale In Ramboda

Ramboda On Nuwara eliya Main r..

  For Immediate sale Good Property in Ramboda Ideal for a tourist resort with multiple levels Breath taking pan...  more »

28 /pics/278701/thumb_424_278701_1548667215_8851.jpg
Bare Land
 Nuwara Eliya 

 • 116 perches     Bare Land


  Rs. 425,000

Land for sale in Haggala Nuwara Eliya

Nuwara Eliya Road Haggala

  pAn ideal Land is now available in Haggala for sale to make your dream hotel or villapppp1 20 minutes rowing d...  more »

  Swimming pool
29 /pics/254717/thumb_424_254717_1532407381_979.jpg
Bare Land
6
 Nuwara Eliya 

 • 1000 acres    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Acre

Tea Estate For Sale

 

  1000 acres neglected tea estate for salewanted investor sale of land totally own by companyLKR 15 lax per acre...  more »

30 /pics/247600/thumb_424_247600_1527342996_2622.jpg
Bare Land
 Nuwara Eliya 

 • 1000 acres    Bare Land


  Rs. 1M Per Perch

1000 acres estate for sale

 

  1000 acres land for sale in Nuweraeliyagood investment in Nuweraeliyaclear titleideal for any investmentclos...  more »