සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Lands for Sale in Thalathuoya (1 properties)


1 /pics/324772/thumb_424_324772_1577249876_0897.JPG
Quarry land
10
 Thalathuoya 

  • 31 acres    Quarry land


    Rs. 4.8M Per Acre

Quarry land for sale in Kandy

Kandehandiya Unuwinna Thalathu..

    31 Acres land suitable for hotel industry and agricultureA part of the land has a Quarry metal crusher and off...  more »