සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 Land with house
1
 Colombo 5 

 • 13.5 perches   Land with house


  Rs. 7.4M Per Perch

Land For Sale

Edmonton Road Colombo 5

  Residential land with an old house for sale in Edmonton Road Kirulapone for the land value 135 perches No st...  more »

16 Land with house
5
 Colombo 5 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 7.5M Per Perch

Land for Sale

Thimbirigasyaya Road Colombo 5

  10 Perch land for sale in a by lane at Thimbirigasyaya Road Coombo 05 Also entrance by Torington Avenue 14feet...  more »

28 Land with house
1
 Colombo 5 

 • 10.5 perches   Land with house


  Rs. 8M Per Perch

Land for sale COLOMBO 05

COLOMBO 05 KIRULUPANE Colombo ..

  land with old house land value only electricity and water available all facilities availablecall for more deta...  more »

30 Land with house
1
 Colombo 5 

 • 3 perches   Land with house


  Rs. 2.9M Per Perch

A House with Land For Sale

32 Dabare Lane Colombo 5

  A great block of land with the house on Dabare Lane in Colombo 05 for sale Access from Dabare Lane including e...  more »