සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/322939/thumb_424_322939_1575995505_0718.JPG Land with house
1
 Colombo 5 

 • 15.35 perches   Land with house


  Rs. 230M

Land for Sale in Colombo 05 LS22

Thimbirigasyaya Road Colombo 5

  Highlights Land extent 1535 Perches Property is located facing Thimbirigasyaya Road Colombo 05 The prope...  more »

14 /pics/228294/thumb_424_228294_1527047290_2685.JPG Land with house
4
 Colombo 5 

 • 20.58 perches   Land with house


  Rs. 138M

Colombo 5 2058 Perch Land for Sale

Lionel Edirisinghe Mawatha Co..

  A 2058 perch land for sale in Colombo 5Lionel Edirisinghe Mawatha35 Feet wide access roadFor more details plea...  more »

17 /pics/334370/thumb_424_334370_1582309206_4688.jpg Land with house
7
 Colombo 5 

 • 15 perches   Land with house


  Rs. 7M Per Perch

Commercial Properties For Sale

Kirulapone Ave Colombo 5

  Number of properties for sale along Kirulapone Avenue139p 13p 15p Approximately All the lands are with old ho...  more »

18 /pics/315476/thumb_424_315476_1571045392_4831.jpg Land with house
1
 Colombo 5 

 • 18.9 perches   Land with house


  Rs. 90.72M

Land for sale in Colombo 05

 

  189 Perches with house Clear deed House is situated in a private lane and is the last house at the end of the...  more »

20 /pics/300904/thumb_424_300904_1562320423_0763.jpg Land with house
5
 Colombo 5 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 7.5M Per Perch

Land for Sale

Thimbirigasyaya Road Colombo 5

  10 Perch land for sale in a by lane at Thimbirigasyaya Road Coombo 05 Also entrance by Torington Avenue 14feet...  more »

30 /pics/324136/thumb_424_324136_1576760579_2363.jpg Land with house
1
 Colombo 5 

 • 10.5 perches   Land with house


  Rs. 8M Per Perch

Land for sale COLOMBO 05

COLOMBO 05 KIRULUPANE Colombo ..

  land with old house land value only electricity and water available all facilities availablecall for more deta...  more »