සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
6 /pics/288049/thumb_424_288049_1553014849_137.JPG
Bare Land
4
 Colombo 7 

 • 09 perches    Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

Land for Sale in Colombo 07 LS27

Torrington Avenue Colombo 7

  Highlights Land extent 09 Perches Property is located on a residential lane off Torrington Avenue The p...  more »

7 /pics/315783/thumb_424_315783_1571214284_7351.JPG
Bare Land
1
 Colombo 7 

 • 25 perches    Bare Land


  Rs. 440M

Land for Sale in Colombo 07 LS19

Gregorys Road Colombo 7

  Highlights Land extent Approx 25 Perches Property is located off Gregorys Road Colombo 07 Approx 500 met...  more »

8 /pics/304611/thumb_424_304611_1564672997_5863.JPG
Bare Land
8
 Colombo 5 

 • 13.25 perches    Bare Land


  Rs. 5M Per Perch

Land for Sale in Colombo 05 LS36

Off Kirulapone Avenue Colombo ..

  Highlights Land extent 1325 Perches Property is located on a lane off Kirulapone Avenue Colombo 05 Appro...  more »

9 /pics/303383/thumb_424_303383_1563909806_9138.JPG
Bare Land
2
 Colombo 5 

 • 37.81 perches    Bare Land


  Rs. 8M Per Perch

Land for Sale in Colombo 05 LS10

Kirulapone Avenue Colombo 5

  Highlights Land extent 3781 Perches Property is located on Kirulapone Avenue Colombo 05 The property is ...  more »

16 /pics/316905/thumb_424_316905_1571831387_6123.jpeg
Bare Land
2
 Colombo 6 

 • 12.25 perches    Bare Land


  Rs. 8M Per Perch

1225P Bare land for sale

Boswell place Colombo 6

  This 1225p land for sale at bosswell place Colombo 6 30feet road frontage available Access from Galee rd Mari...  more »

17 /pics/334686/thumb_424_334686_1582525145_6132.jpg
Bare Land
8
 Colombo 5 

 • 15.7 perches    Bare Land


  Rs. 9.5M Per Perch

Park Avenue Property for Quick Sale

Park TerracePark Road Colombo ..

  This property is available for quick sale and is the last block at park avenue off park road is with another...  more »

18 /pics/287195/thumb_424_287195_1552468435_1017.JPG
Bare Land
 Colombo 5 

 • 13.30 perches    Bare Land


  Rs. 5.5M Per Perch

Land for sale in Colombo 5

Averihena Road Colombo 5

  55 million per perch selling for highest offer 1330 Perches square land for sale in Colombo 5 20 feet access ...  more »

19 /pics/281629/thumb_424_281629_1549517061_3195.JPG
Bare Land
 Colombo 8 

 • 36 perches    Bare Land


  Rs. 5.2M Per Perch

Land for sale in Colombo 8

Kuruppu Road Colombo 8

  36 Perches land for sale in Colombo 8 25 feet access road facing main road ideal for any development project ...  more »

21 /pics/334509/thumb_424_334509_1582434153_8145.jpeg
Bare Land
1
 Colombo 7 

 • 51 perches    Bare Land


  Rs. 16M

Triangular high rise

ward place Colombo 7

  Location Colobo 07 Ward palce Extent 51 Perches Height Restriction G19 Obtained Road frontage 200 FT No o...  more »

23 /pics/334415/thumb_424_334415_1582355580_7231.jpg
Bare Land
1
 Colombo 5 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 9M Per Perch

15 Perch Land For Immediate Sale

Park Road Colombo 5

  Highly Residential 30Meters to the Park Road15 Perch Land for immediate sale9M Per Perch Negotiable ...  more »

26 /pics/319522/thumb_424_319522_1573726260_3166.JPG
Bare Land
3
 Colombo 4 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 12M Per Perch

Superb Land for sale colombo 4

near galle road Colombo 4

  Superb Land for sale colombo 4Extent of land 11 perches square Land Road frontage over 45 feet50m to Ga...  more »