සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 Bare Land
10
 Colombo 5 

  • 27 perches   Bare Land


    Rs. 2.7M Per Perch

Kirulapone land 27 laks

Poorvaramaya Road Colombo 5

    Supreme land for sale in kirulapone Colombo 5 Poorvaramaya roadand kolombage mawatha both Very close to havelo...  more »

28 Bare Land
2
 Colombo 5 

  • 22 perches   Bare Land


    Rs. 5M Per Perch

Colombo 5 Poorwarama Road

Poorwarama Road Colombo 5

    Prime property A rectangular bare land in a highly residencial area of Poorwarama road 30 foot access roadYou ...  more »