සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/329581/thumb_424_329581_1579964119_9731.jpeg
Cultivated Land
4
 Negombo 

  • 9.8 perches    Cultivated Land


    Rs. 5 Per Perch

Land In Negombo

Negombo

    Land in NegomboNear Katuwapitiya Church 1km for Main Road Residential area 98 perches 1 perche 55 lacks Cont...  more »