සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/321703/thumb_424_321703_1575287069_7451.jpeg Land with house
VERIFIED AGENT 
9
 Negombo  

 • 15 perches    Land with house


  Rs. 17M

Land and house sale

Eththukala Negombo

  15 PerchLand for sale in negombo There is a house as well but it is the old house three minutes walking distan...  more »

  VERIFIED AGENT 
3 /pics/321483/thumb_424_321483_1575167580_7224.jpeg Land with house
4
 Negombo 

 • 21.8 perches    Land with house


  Rs. 1.5M Per Perch

Land in Negombo Town

Thaladuwa Road Negombo

  A rare opportunity to purchase a well located piece of land with an extent of 218 Perches on Thaladuwa Road Ne...  more »

5 /pics/318083/thumb_424_318083_1572586016_6638.jpg Land with house
3
 Negombo 

 • 21 perches    Land with house


  Rs. 6.5M

Land for sale

Kularathna Mawatha Akkarapanah..

  Near Schoolbr Hospital br Bus Road...  more »

7 /pics/296141/thumb_424_296141_1559437847_5202.jpeg Land with house
10
 Negombo 

 • 30 perches    Land with house


  Rs. 1.7M Per Perch

Negombo

Thaladuwa Road Negombo

  30 perches land with house property address Thaladuwa road Negombobr br Open to all offersbr br 1 minutes f...  more »

12 ../images/no_pic.png Land with house
 Negombo 

 • 22.23 perches    Land with house


  Rs. 375,000 Per Perch

Land For sale with House

Kochchikade Negombo

  House and land sale in Negombo Kochchikadebr br With 2 Bedrooms and 1 Indor Barth roombr Land size 2223 pe...  more »

13 ../images/no_pic.png Land with house
 Negombo 

 • 21.7 perches    Land with house


  Rs. 1.15M Per Perch

Land with house for Sale

Deens Road Negombo

  Land with house for sale Ideal for business purposes and permanent residents Land is located just 90 meters fr...  more »