සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 /pics/321696/thumb_424_321696_1575285388_128.jpeg Bare Land
VERIFIED AGENT 
7
 Negombo 

 • 25 perches    Bare Land


  Rs. 17.5M

Land for sale

Eththukale Negombo

  Land for sale in Negombo Eththukala 25 perch five minutes walking distance to the beach three minutes walking...  more »

  VERIFIED AGENT 
4 /pics/321703/thumb_424_321703_1575287069_7451.jpeg Land with house
VERIFIED AGENT 
9
 Negombo  

 • 15 perches    Land with house


  Rs. 17M

Land and house sale

Eththukala Negombo

  15 PerchLand for sale in negombo There is a house as well but it is the old house three minutes walking distan...  more »

  VERIFIED AGENT 
6 /pics/323109/thumb_424_323109_1576148440_8352.jpg Beachfront land
5
 Kalpitiya 

 • 225 perches    Beachfront land


  Rs. 19.5M

Lagoon front land kalpitiya sale

Lagoon road Kalpitiya

  225 perch lagoon frontbr Sinnakkara Clear deeds Title br Provincial Council Survey plan approved br Architect...  more »

7 /pics/78554/thumb_424_78554_1526984319_1007.JPG Beachfront land
2
 Negombo 

 • 20 acres    Beachfront land


  Rs. 250,000 Per Perch (ONO)

20 acres Beach front land for sale

Waikkal Negombo

  20 acres beach front land close to Star class hotels in Waikkal for sale This land is surrounded by river and ...  more »

8 /pics/295130/thumb_424_295130_1558779510_7374.jpg Bare Land
10
 Negombo 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 140,000 Per Perch

 

9 /pics/300560/thumb_424_300560_1568450868_3494.jpg Bare Land
5
 Negombo 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 120,000 Per Perch

 

17 /pics/322855/thumb_424_322855_1575957068_3347.jpg Bare Land
1
 Ibbagamuwa 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 70,000 Per Perch

Land for sale

Pannala road Ibbagamuwa

  15 2 br 500m br ...  more »

18 /pics/312456/thumb_424_312456_1569237603_8785.jpg Beachfront land
2
 Negombo 

 • 113 perches    Beachfront land


  Rs. 2M Per Perch

Beachfront Land for Sale

Lewis Place Negombo

  113 Perch Flat bare Land for Salebr br 20 ft access roadbr br Beachfront width 90 Mtrsbr br 15minutes to Kat...  more »

19 /pics/317800/thumb_424_317800_1572419617_0859.jpeg Beachfront land
4
 Kalpitiya 

 • 1 acres    Beachfront land


  Rs. 8M Per Acre

1 Acre Lagoon Front Land Kalpityia

Kalpitiya

  Property Ref Vivian br br This is a 2 Acre Coconut Land With Wide Lagoon Frontage For Sale At Kalpitiya Main ...  more »

27 /pics/150000/thumb_424_150000_1526985131_3124.JPG Beachfront land
10
 Kalpitiya 

 • 4 acres    Beachfront land


  Rs. 25M Per Acre

4 Acre Beach Front Land Sinnakkara

Kalpitiya

  Property Ref APA firstbr br This is a 4 acre beautiful beach front property that is located at Kandalkuliya K...  more »

Lands for Sale in Colombo


This thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a house, home with lands, an apartment in a residential area of Colombo or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise, it certainly did not crash either. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the listOne of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as building your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase.


 

At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway in land sales colombo, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the city's premium potential. Most of the properties where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples of such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes.