සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 Bare Land
9
 Kurunegala 

  • 30 perches   Bare Land


    Rs. 155,000 Per Perch

Land for sale Kurunegala

Mallawapitiya Kurunegala

    2km to Central Express Way Kurunegala Entrance3km to Kurunegala Town2km to Railway station 1km to Kandy Kurune...  more »