සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 Cultivated Land
4
 Negombo 

  • 9.8 perches   Cultivated Land


     

Land In Negombo

Negombo

    Land in NegomboNear Katuwapitiya Church 1km for Main Road Residential area 98 perches 1 perche 55 lacks Cont...  more »