සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/333694/thumb_424_333694_1582043617_4654.jpg
Bare Land
3
 Negombo 

 • 10.1 perches    Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale Negombo Katuwapitiya

Don David MwKatuwapitiya Negom..

  5min to Negombo Colombo Main Road 23km from main roadbr 10min to Airportbr Highly residential areabr Owner is ...  more »

3 /pics/333649/thumb_424_333649_1582022021_2023.png
Bare Land
VERIFIED AGENT 
4
 Negombo 

 • 12.5 perches    Bare Land


  Rs. 590,000 Per Perch

Bare land for sale

Baseline road Negombo

  Pretty square 125 perch lot land for immediate sale it is located in prestigious homelands in negombo surround...  more »

  VERIFIED AGENT 
4 /pics/326604/thumb_424_326604_1579677971_461.jpg
Bare Land
5
 Negombo 

 • 23 perches    Bare Land


  Rs. 325,000 Per Perch

Land for sale in Negombo

Galkatuwa Dalupotha Negombo

  23 perch Land in Negombo Galkatuwa Area available for urgent sale br br Clear Deeds Close to Negombo Chilaw Ma...  more »

5 /pics/333270/thumb_424_333270_1581846538_0658.jpeg
Bare Land
3
 Negombo 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 380,000 Per Perch

Land for sale in Dungalpitiya

Negombo Pamunugama Road

  This land is ideal for a Commercial Holiday homes Restaurants or as a nice luxury residence since its very clo...  more »

6 /pics/328280/thumb_424_328280_1579370319_4519.jpg
Bare Land
5
 Negombo 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 1.6M

 

  br br ...  more »

7 /pics/300560/thumb_424_300560_1568450868_3494.jpg
Bare Land
5
 Negombo 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 120,000 Per Perch

 

8 /pics/295130/thumb_424_295130_1558779510_7374.jpg
Bare Land
10
 Negombo 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 140,000 Per Perch

 

9 /pics/330945/thumb_424_330945_1580614573_6597.jpg
Bare Land
3
 Negombo 

    Bare Land


  Rs. 930,000 Per Perch

Land For sale In Negombo

Negombo divulapitiya road

  This land is directly facing the Negombo Divulapitiya road and next to Solid electric motor bike show roombr ...  more »

12 /pics/328419/thumb_424_328419_1579465028_2005.jpg
Bare Land
4
 Negombo 

 • 16.85 perches    Bare Land


  Rs. 8.8M

Land Sale in Negombo

Negombo

  1685 perches land is for sale in Kattuwa Negombo Rs8 800000br Excellent calm and quite locationbr Very close...  more »

14 /pics/323347/thumb_424_323347_1576557697_5635.jpg
Bare Land
1
 Negombo 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 1.6M

 

  br br ...  more »

16 /pics/325201/thumb_424_325201_1577638898_282.jpg
Bare Land
2
 Negombo 

 • 46.1 perches    Bare Land


  Rs. 230,000 Per Perch

Land for Sale In Negombo Welihena

Fatima Road Welihena Negombo

  Land situated in Negombo Welihena 25km from Chilaw Colombo RoadEasy access to schools supermarkets banks ...  more »

18 /pics/310260/thumb_424_310260_1569225828_8438.jpg
Bare Land
2
 Negombo 

 • 130 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

130P Bare Land for Sale Negombo

Kimbulapitiya Road Negombo

  On Kimbulapitiya Road Prime Property for Sale in the Heart of Akkara Panahabr br Extent 130 Perchesbr br Ide...  more »

20 /pics/320782/thumb_424_320782_1574699855_782.jpg
Bare Land
4
 Negombo 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

Residential Land for Sale in Negombo

Negombo Meerigama

  Land is situated along Negombo Meerigama main road almost opposite Ranil Timber Mill and Avendra Hotel Acces...  more »

24 /pics/317873/thumb_424_317873_1572486226_7475.JPG
Bare Land
3
 Negombo 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 425,000 Per Perch

20 perch Land for Sale in Negombo

Katuwapitiya Negombo

  This bare land is situated in Katuwapitiya Negombo 15 Kms to Negombo Town 15 minutes drive 1 Km to Colombo Chi...  more »

25 /pics/317633/thumb_424_317633_1572332910_692.jpg
Bare Land
1
 Negombo 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 260,000 Per Perch

Land For Sale in Dalupotha Negombo

Dalupotha Negombo

  br Bare Land For Sale In Highly Residential Areabr br 15 perches square land with water and electricitybr br S...  more »

26 /pics/317458/thumb_424_317458_1572238629_7962.jpg
Bare Land
5
 Negombo 

 • 6.5 perches    Bare Land


  Rs. 1.9M Per Perch

Land For Sale In Negombo Town

Rukmani Devi Road Negombo

  Land For Sale In Negombo Town Rukmani Devi Road Infront Of The Rajapaksha Parkbr ...  more »

27 /pics/306602/thumb_424_306602_1566720940_2269.jpg
Bare Land
2
 Negombo 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

20 perch land for saleUrgent

Ivan de silva mawatha Negombo

  Ivan de silva mawathabr PATHUM UYANA PHASE 3br 6km to Colombo Roadbr 500m to Negombo Diulapitiya Roadbr 600m t...  more »

28 /pics/302260/thumb_424_302260_1567150348_1685.jpeg
Bare Land
3
 Negombo 

 • 536 perches    Bare Land


  Rs. 150,000 Per Perch

536 perch land for immediate sale

Baseline road Negombo

  536 perch land for immediate sale Ideal for housing projects Expecting Rs 150000 per perch Can be negotiated ...  more »

29 /pics/297086/thumb_424_297086_1564904567_174.png
Bare Land
2
 Negombo 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 6.5M Per Perch

Near the Negombo Clock Tower

Rajapaksha Broadway Negombo

  Total land comprises of a Filling Station Service Station StJude Filling Station Negombo Town out of which 20...  more »

30 /pics/278664/thumb_424_278664_1548666814_6436.jpg
Bare Land
 Negombo 

 • 6.75 perches     Bare Land


  Rs. 250,000

My own land for sale

Sri Lanka Kadirana Negombo

  p15min to Maris stella college amp 10 min to branchpp15min to Negombo town amp hospitalpp5min to Katuwapitiyap...  more »

  Swimming pool