සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/321696/thumb_424_321696_1575285388_128.jpeg Bare Land
VERIFIED AGENT 
7
 Negombo 

 • 25 perches    Bare Land


  Rs. 17.5M

Land for sale

Eththukale Negombo

  Land for sale in Negombo Eththukala 25 perch five minutes walking distance to the beach three minutes walking...  more »

  VERIFIED AGENT 
2 /pics/295130/thumb_424_295130_1558779510_7374.jpg Bare Land
10
 Negombo 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 140,000 Per Perch

 

3 /pics/300560/thumb_424_300560_1568450868_3494.jpg Bare Land
5
 Negombo 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 120,000 Per Perch

 

4 /pics/321807/thumb_424_321807_1575352630_2962.jpg Bare Land
1
 Negombo 

 • 6 perches    Bare Land


  Rs. 950,000 Per Perch

6 perch Land for Sale in Kurana

No10 Samagi Mawatha Kurana Neg..

  100 meters from Colombo Negombo main roadbr br 400 meters to Kurana train stationbr br 10 minutes to city ce...  more »

5 /pics/321365/thumb_424_321365_1575065758_9609.jpg Bare Land
6
 Negombo 

 • 40 perches    Bare Land


  Rs. 275,000 Per Perch

A Valuable Investment Land For Sale

Miriswatta Negombo

  LAND IN NEGOMBObr Land in Miriswatta Negombo br Exclusive landbr Clam environmentbr clear deedsbr 6Kms to Neg...  more »

7 /pics/320782/thumb_424_320782_1574699855_782.jpg Bare Land
4
 Negombo 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

Residential Land for Sale in Negombo

Negombo Meerigama

  Land is situated along Negombo Meerigama main road almost opposite Ranil Timber Mill and Avendra Hotel Acces...  more »

11 /pics/317873/thumb_424_317873_1572486226_7475.JPG Bare Land
3
 Negombo 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 425,000 Per Perch

20 perch Land for Sale in Negombo

Katuwapitiya Negombo

  This bare land is situated in Katuwapitiya Negombo 15 Kms to Negombo Town 15 minutes drive 1 Km to Colombo Chi...  more »

12 /pics/317633/thumb_424_317633_1572332910_692.jpg Bare Land
1
 Negombo 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 260,000 Per Perch

Land For Sale in Dalupotha Negombo

Dalupotha Negombo

  br Bare Land For Sale In Highly Residential Areabr br 15 perches square land with water and electricitybr br S...  more »

13 /pics/317458/thumb_424_317458_1572238629_7962.jpg Bare Land
5
 Negombo 

 • 6.5 perches    Bare Land


  Rs. 1.9M Per Perch

Land For Sale In Negombo Town

Rukmani Devi Road Negombo

  Land For Sale In Negombo Town Rukmani Devi Road Infront Of The Rajapaksha Parkbr ...  more »

15 /pics/272242/thumb_424_272242_1543905813_4586.jpg Bare Land
 Negombo 

 • 50 perches    Bare Land


  Rs. 2.4M Per Perch

Negombo Town best Land For Sale

negombotown Negombo

  Highly Valuable LAND NEGOMBO TOWN FOR SALEbr Location negombo TOWN Best AREAbr 200 meters to COLOMBO Main Roa...  more »

16 /pics/255947/thumb_424_255947_1533290287_9514.jpg Bare Land
 Negombo 

 • 14.35 perches    Bare Land


  Rs. 975,000 Per Perch

NEGOMBO TOWN Residential LAND for sale

negombo town Negombo

  Highly Valuable RESIDENTIAL LAND FOR SALEbr Location negombo TOWN Near to StJosephs Street 90 meters br 1 m...  more »

17 /pics/316294/thumb_424_316294_1571461145_5114.jpg Bare Land
10
 Negombo 

 • 58 perches    Bare Land


   

For Immediate Sale Land in Negambo

Periyamulla junction Negombo

  A Prime Property of 48 Perches Located on Chilaw Road at Periyamulla junction opposite Ice Factory The Propert...  more »

18 /pics/310260/thumb_424_310260_1569225828_8438.jpg Bare Land
2
 Negombo 

 • 130 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

130P Bare Land for Sale Negombo

Kimbulapitiya Road Negombo

  On Kimbulapitiya Road Prime Property for Sale in the Heart of Akkara Panahabr br Extent 130 Perchesbr br Ide...  more »

19 /pics/315452/thumb_424_315452_1571039421_4194.jpg Bare Land
5
 Negombo 

 • 13.25 perches    Bare Land


  Rs. 2.9M

1325

Kadirana Negombo

  1325 2900000 ...  more »

20 /pics/314939/thumb_424_314939_1570750463_0531.jpg Bare Land
2
 Negombo 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Katana Disagewaththa

Negombo Divulapitiya Road

  Bare land 2nd land from the main road of Negombo Dvulapitiya at Dissagewaththa near 6kM post from the Y junc...  more »

21 /pics/312541/thumb_424_312541_1570422389_9941.jpg Bare Land
4
 Negombo 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 390,000 Per Perch

land for sale

katuwapitiyakadirana Negombo

  located next to Marie Stella college primary section shopping complex schools hospital bus stand religious pl...  more »

22 /pics/312406/thumb_424_312406_1569222914_7251.jpg Bare Land
3
 Negombo 

 • 75 perches    Bare Land


  Rs. 275,000 Per Perch

Best Land on the Beach area

Pitipana Negombo

  one block to Negombo Beach Close to lagoon Best for a tourism development ...  more »

23 /pics/312359/thumb_424_312359_1569209848_5914.jpg Bare Land
5
 Negombo 

 • 240 perches    Bare Land


  Rs. 65,000 Per Perch

Land for sale in Negombo

De Silva mawatha Divlapitiya R..

  Perches 240br Perch 65000br 500 meters to the main roadbr 2 roads from both endsbr Factory nearbybr Electricit...  more »

24 /pics/311166/thumb_424_311166_1568604076_3302.jpg Bare Land
5
 Negombo 

 • 93 perches    Bare Land


  Rs. 8M

Bare Land For Sale in Madampella

Kochikade Madampella Road Ne..

  A 93 Perch bare land Availabe for quick Sale A 24 foot road for access to Land from Kochikade Madampella road ...  more »

26 /pics/310589/thumb_424_310589_1568201938_6853.jpg Bare Land
3
 Negombo 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 875,000 Per Perch

20 Perch Land for Sale in Negombo

Jayarathna Road Negombo

  20 perch bare land along Jayarathna Road Negombo ideal for residenstial house Parellel road to temple road wat...  more »

28 /pics/310047/thumb_424_310047_1567955265_1578.jpg Bare Land
8
 Negombo 

 • 19.1 perches    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Mankuliya road

 

  Land for sale near Negombo Town The land situated by Negombo Lagoon 50 m distance from the main road to Colomb...  more »

29 /pics/307930/thumb_424_307930_1566559932_5963.png Bare Land
1
 Negombo 

 • 45.5 perches    Bare Land


  Rs. 1.95M Per Perch

Golden Opportunity Precious Land

Temple Road Negombo

  This 455 perch land located in prime location of Negombo surrounded by good neighbourhoodbr Close to all the a...  more »

30 /pics/307753/thumb_424_307753_1566467515_3447.JPG Bare Land
2
 Negombo 

 • 12.5 perches    Bare Land


  Rs. 550,000 Per Perch

Valuable Residential Land For Sale

 

  Valuable land for sale Rectangular Bare landbr Residential Areabr Bounded by two roads to two boundariesbr 125...  more »