සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/332659/thumb_424_332659_1581515540_2253.jpg
Bare Land
4
 Jaffna 

 • 450 perches    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

code 2993 land for sale jaffna

Aralay road Jaffna

  75 Larchams Of Prime Land At Aralay Road within The Municipal Limits jaffna for SaleLocationThis Land Is Situa...  more »

2 /pics/326044/thumb_424_326044_1578121083_5419.jpeg
Bare Land
2
 Jaffna 

 • 35 perches    Bare Land


  Rs. 22.5M

Land for sale in A9 road Jaffna

A9 Road Nedunkulam Junction A..

  35 lachchams land located in A9 road Nedunkulam Junction Ariyalai Jaffna is available for immediate sale 9477...  more »

4 /pics/319746/thumb_424_319746_1573936698_3949.jpg
Bare Land
4
 Jaffna 

 • 48 perches    Bare Land


   

Raja veethy Atchuvely Jaffna

8 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Jaffna 

 • 110 perches    Bare Land


  Rs. 27.5M

Land for sale

Rasavethe Jaffna

  11 parapu land for sale Near kopai police station 25 lacks per parapu Total price 275 M...  more »

9 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Jaffna 

 • 80 perches    Bare Land


  Rs. 1.25M Per Perch

Palaly Road Land

Palaly Road Jaffna

  Rare opportunity to buy this land on Main Road with access from 3 sides This is a Large square plot on Palaly ...  more »

10 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Jaffna 

 • 80 perches    Bare Land


  Rs. 1.25M Per Perch

Land for Sale on Palapy Road

Palaly Road Jaffna

  80 purchases of Land in Palaly Road for Sale Suitable for Hotel Wedding Hole or Business purpose It is a Squar...  more »