සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
6 Beachfront land
 Galle 

  • 395 perches   Beachfront land


     

Property Near Unawatuna

No 5 Rampart St Galle

    The land spread with different floor levels and it gives you advantage while you develop The property has full...  more »