සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Beachfront land for sale/rent
 Galle 

  • 395 perches    Beachfront land


     

Property Near Unawatuna

No 5, Rampart St, Galle

    The land spread with different floor levels and it gives you advantage while you develop The property has full...  more »

 Galle 

  • 65 perches    Beachfront land


    Rs. 900,000 Per Perch

Urgent

Galle

    This land is beach front land face to Galle colombo main road Electricity water available clear deeds and pla...  more »