සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/304362/thumb_424_304362_1564551095_463.jpg Land with house
7
 Galle 

 • 35 perches    Land with house


  Rs. 12.33M

Unawatuna River Front Land LIP 196

 

  LIP 196 Situated 25 km from the main road and only 4 km to Unawatuna beach this lovely river frontage property...  more »

3 /pics/304364/thumb_424_304364_1564551433_1813.jpg Land with house
1
 Galle 

 • 4.35 perches    Land with house


  Rs. 87.17M

Galle fort 435 perches LIP 197

 

  LIP 197 A rare opportunity in Galle Fort to re develop this well positioned property A 435 perch plot with a v...  more »

4 /pics/304346/thumb_424_304346_1564548615_3471.jpg Land with house
9
 Galle 

 • 32 perches    Land with house


  Rs. 8.8M

Ginigala Paddy view land LIP 105

 

  LIP 105 This is a property with 32 perches of elevated land with small dwelling and great views of the paddy f...  more »

6 /pics/320385/thumb_424_320385_1574402184_2151.JPG Land with house
4
 Galle 

 • 21 perches    Land with house


  Rs. 13M

Land with house for sale

uluwitike Galle

  Navinna road kahaduwa watta Uluvitike Galle Addressbr Near main Road Galle Baddegamabr Water Electricity...  more »

9 /pics/318333/thumb_424_318333_1572767807_403.jpg Land with house
1
 Galle 

 • 34.5 perches    Land with house


  Rs. 6M

Land For Sale With Antique Hose

HIYARE Galle

  345 Perches Land With House Near Diwelwtta Junction Closed To Karapitya Yakkalamulland Akuressa Road...  more »

10 /pics/317756/thumb_424_317756_1572408815_684.jpg Land with house
1
 Galle 

 • 121 perches    Land with house


  Rs. 350,000 Per Perch

For commercial purpose

Wanduramba Galle Road

  Beautiful land for sale near wandurambabr br 121 petch land with access to the wanduramba galle main road and ...  more »

11 /pics/316396/thumb_424_316396_1571557966_3155.png Land with house
1
 Galle 

 • 17 perches    Land with house


  Rs. 3.5M Per Perch

Galle in town Land for SALE

China town Galle

  17 PER LAND FOR SALEbr GOOD FOR A TUITION CLASS PREMISESbr HIGHEST BIDDER GET THE OPPORTUNITYbr PLS CALL 07764...  more »

12 /pics/315303/thumb_424_315303_1571048281_5984.png Land with house
6
 Galle 

 • 30.90 perches    Land with house


  Rs. 2M Per Perch

Ideally Located for a Boutique Hotel

Richmond Hill Road Galle

  Location Kaluwella Galle Sri Lankabr Land and House Sold together or Separatebr br Located in a beautiful resi...  more »

13 /pics/314388/thumb_424_314388_1570522019_2995.jpg Land with house
5
 Galle 

 • 18 acres    Land with house


  Rs. 120M

20 Acre land in Galle

Udugama Road Galle

  An investment you can count on br br 18 Acres of prime land in the vicinity of Galle br br An 8 bedroom bung...  more »

14 /pics/313179/thumb_424_313179_1569685250_7584.jpeg Land with house
6
 Galle  

 • 97 perches    Land with house


  Rs. 58M

Waduraba

Waduraba Galle

16 /pics/307644/thumb_424_307644_1566397858_9656.jpeg Land with house
7
 Galle 

 • 120 perches    Land with house


  Rs. 270,000 Per Perch

120p valuable land for sell

Padinnoruwa Galle

  120p land for sell with a Dutch colonial type housebr br Facing to Galle Akurassa main roadbr 15mis away ...  more »

20 ../images/no_pic.png Land with house
 Galle 

 • 30 perches    Land with house


  Rs. 115,000 Per Perch

Land for sale

Pilana Happawana Galle

  Clear deedsbr Well water electricitybr only land value is requestedbr calm quite residencial enviornment br ...  more »

21 ../images/no_pic.png Land with house
 Galle 

 • 4 acres    Land with house


  Rs. 40M

tea land and big house for sale

udugama road Galle

  tea land br big housebr Labour s housebr 45 acersbr sinkara oppubr udugama galle margayata maimwabr 3 rental s...  more »

23 ../images/no_pic.png Land with house
 Galle 

 • 26 perches    Land with house


  Rs. 6.2M

Galle Akmeemana Land House

akmeemana Galle

  itha nidahas parisarayaka pihiti idamakibr Karapitiya hospital ekata 2 5 kmbr Pinnadoowa higway Entrans ekat...  more »