සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 Land with house
7
 Galle 

 • 55 perches   Land with house


  Rs. 145M

Prime Beach Plot

 

  This two storey house stands on a prime piece of beach land covering 1375 square metres located in the small v...  more »

15 Land with house
3
 Galle 

 • 165 perches   Land with house


  Rs. 2M Per Perch

Karapitiya

Hirimbura rd Galle

  165 perches of prime land in Karapitya Galle with an old Dutch house located close to the Hospital and main ro...  more »

16 Land with house
4
 Galle 

 • 21 perches   Land with house


  Rs. 13M

Land with house for sale

uluwitike Galle

  Navinna road kahaduwa watta Uluvitike Galle AddressNear main Road Galle BaddegamaWater Electricity avail...  more »

17 Land with house
1
 Galle 

 • 4.35 perches   Land with house


  Rs. 87.17M

Galle fort 435 perches LIP 197

Southern Province Galle

  LIP 197 A rare opportunity in Galle Fort to re develop this well positioned property A 435 perch plot with a v...  more »

20 Land with house
 Galle 

 • 72 perches   Land with house


  Rs. 1.4M Per Perch

Land for sale in Galle

Cripps road Galle

  Land for sale in Cripps road Galle1 purchase is for 14 millionnegotiable...  more »

21 Land with house
 Galle 

 • 42 perches   Land with house


  Rs. 1.2M Per Perch

labuduwa Galle

23 Land with house
 Galle 

 • 2 acres   Land with house


  Rs. 375,000 Per Perch

Galle

Galle

  2 acres land for sale With 4 Houses minimum 1 acre has to buyRIVER SIDE WITH SEA VIEW 62km away for galle town...  more »