සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/247656/thumb_424_247656_1552889578_2407.jpg
Bare Land
5
 Galle 

 • 26 perches    Bare Land


  Rs. 62.48M

Seafront Gem LIP 161

 

  LIP 161 This is a gem of a property situated in Ahangama which is the most up and coming area on the South coa...  more »

5 /pics/334486/thumb_424_334486_1582418395_3425.jpeg
Bare Land
6
 Galle 

 • 39.75 perches    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Land For Sale In Galle City

Abdul Wahab Mawatha Galle

  This Land Is Situated Galle city limits br Direct Access to The Land with Container accessible Wide Road br P...  more »

9 /pics/323401/thumb_424_323401_1576318695_6843.jpg
Bare Land
6
 Galle 

 • 23 perches    Bare Land


  Rs. 3.4M

Land for sale in Koggala

Koggala Galle

  Total Price Rs 3400000 23 purches land for sale in KoggalaHabaraduwaNear Koggala LakeNear Rukandaluwa EstateEl...  more »

17 /pics/332773/thumb_424_332773_1581581022_5691.jpg
Bare Land
3
 Galle 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 3.6M

Poddala Road Galle

  br br ...  more »

23 /pics/331277/thumb_424_331277_1580751664_858.jpg
Bare Land
1
 Galle  

 • 59 perches    Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Watareka Road land for sale

Wakwella Road Galle

  Top of the small hill beautiful view good for villa hotel or house 20 purchase 3 blocks electricity water near...  more »

27 /pics/274611/thumb_424_274611_1545550319_8479.jpeg
Bare Land
1
 Galle 

 • 38.58 perches    Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Galle Hiribura road A Residential Land Sale

Hiribura road Galle

  This land is situated at Hiribura just 600 meters behind new and old Karapitiya teaching hospitals Second bloc...  more »