සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
5 Bare Land
5
 Galle 

 • 26 perches   Bare Land


  Rs. 62.48M

Seafront Gem LIP 161

Southern province Galle

  LIP 161 This is a gem of a property situated in Ahangama which is the most up and coming area on the South coa...  more »

8 Bare Land
1
 Galle 

 • 1.25 acres   Bare Land


  Rs. 23M

Galle paddy view land

 

  Perfectly elevated land with beautiful views over paddy fields Located just 15 minutes drive from Galle FortPe...  more »

25 Bare Land
6
 Galle 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 275,000 Per Perch

Kalahe

galla Galle

  10 perch land for sale Rs 275000 PPNear Kalahe Sumangala Vidyalaya Water Electricity and more facilities Chi...  more »

28 Bare Land
6
 Galle 

 • 23 perches   Bare Land


  Rs. 3M

Land for sale in Koggala

Koggala Galle

  Total Price Rs 3000000 23 purches land for sale in KoggalaHabaraduwaNear Koggala LakeNear Rukandaluwa EstateEl...  more »