සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 /pics/301276/thumb_424_301276_1562600814_1161.JPG
Bare Land
2
 Battaramulla 

 • 20.5 perches    Bare Land


  Rs. 4M Per Perch

Land for Sale in Battaramulla LS33

Singhapura Road Pelawatte Batt..

  Highlights Land extent c 2050 Perches Property is located on Singhapura Road Rohina Mawatha Pelawatte Batt...  more »

7 /pics/285382/thumb_424_285382_1554195342_5173.jpg
Bare Land
4
 Battaramulla 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 1.9M Per Perch

Land for Sale in Battaramulla

Bogahahena Road Battaramulla

  30P Land for Sale in Bogahahena Road BattaramullaExclusive neighbourhood Property sold at Land ValueTo view La...  more »

10 /pics/334611/thumb_424_334611_1582483776_9636.jpg
Bare Land
VERIFIED AGENT 
9
 Battaramulla 

 • 13.5 perches    Bare Land


  Rs. 4.5M Per Perch

Parliament Road

Singha pura Battaramulla

  Land for sale in New Parliament road Battaramulla Pelawattha Very close to the Parliament Opposite to the ape ...  more »

  VERIFIED AGENT 
13 /pics/318650/thumb_424_318650_1573020775_4618.jpeg
Bare Land
1
 Battaramulla  

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 20M

Land for sale Battaramulla

Wickramasinghe pura Battaramu..

  18 perch square block in a highly residential area With a road frontage of 15 feet 500 mitres from ITN ...  more »

14 /pics/334075/thumb_424_334075_1582602452_6622.jpg
Bare Land
3
 Battaramulla 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 3.8M Per Perch

Land For Sale Battaramulla

 

  Prime residence bare land Along parliament road 2acre forest reserve overlooking the parliament lake UDA...  more »

22 /pics/332421/thumb_424_332421_1581405594_7691.jpg
Bare Land
6
 Battaramulla 

 • 9.47 perches    Bare Land


  Rs. 1.8M Per Perch

Property for Sale in Battaramulla

Pelawatta Akuregoda rd Battar..

  947 Perches Land with basic house for Sale at Pelawatta Akuregoda rd Battaramulla Just 200 meters away from Ak...  more »

23 /pics/267456/thumb_424_267456_1540782027_277.jpg
Bare Land
 Battaramulla 

 • 25 perches    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land for sale in Battaramulla

Robert Gunawardana mawatha Bat..

  25 perch bare land in Ruhunu pura off Robert Gunawardana mawatha Battaramulla available for immediate sale Lo...  more »

29 /pics/319578/thumb_424_319578_1575351382_502.jpg
Bare Land
3
 Battaramulla 

 • 46 perches    Bare Land


  Rs. 3.6M Per Perch

12 Perches for Sale

Jayanthipura Battaramulla

  Total of 46Perches of Flat Bare Land for Sale in Jayanthipura Battaramulla 30ft road frontage and 20ft road ad...  more »

30 /pics/329690/thumb_424_329690_1580043373_6059.jpg
Bare Land
1
 Battaramulla 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 1.6M Per Perch

20 Perch Land Sale

wickramasingha pura Battaramul..

  BATTHARAMULLA 20 PERCH LAND HIGHLY RESIDENTIAL AREAELECTRICITY WATER CLOSE TO MAIN ROAD ABOUT150 METERS FOOD ...  more »