සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/325724/thumb_424_325724_1577964073_4738.jpg
Bare Land
1
 Colombo 4 

 • 48 perches    Bare Land


  Rs. 18M

Land for sale

Lester James peiris mawatha Co..

  for Apartmentsoffice building for schools good location for build up ...  more »

2 /pics/326409/thumb_424_326409_1578360772_3038.jpg
Bare Land
1
 Colombo 4 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 100M

land with a house

sagara road Colombo 4

  land with a house very close to galle road 8 perches price 100 million no brokers pleace direct buyers only...  more »

4 /pics/319522/thumb_424_319522_1573726260_3166.JPG
Bare Land
3
 Colombo 4 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 12M Per Perch

Superb Land for sale colombo 4

near galle road Colombo 4

  Superb Land for sale colombo 4br br Extent of land 11 perches square Landbr br Road frontage over 45 f...  more »

6 /pics/328055/thumb_424_328055_1579253680_2198.png
Land with house
5
 Colombo 4 

 • 2 perches    Land with house


  Rs. 16M

Off Davidson Road Colombo 4 be..

  02 Perch Single Story Old House For Quick Sale Davidson Road Colombo 4 Very Close To Muslim Ladies Collegebr ...  more »

13 /pics/305591/thumb_424_305591_1565241214_6283.jpg
Land with house
1
 Colombo 4 

 • 7 perches    Land with house


  Rs. 15M Per Perch

Land with 2Bedroom House

Alfrad House Garden Colombo 4

  7 perch land with 2bedroom house is available for Sale br Sold at the Land value ...  more »

14 /pics/300566/thumb_424_300566_1567401477_9897.jpg
Bare Land
4
 Colombo 4 

 • 33 perches    Bare Land


  Rs. 12.5M Per Perch

Land For Apartment Project

ST PETERS PLACE Colombo 4

  33 Perch Rectangular Block of Land with wide road frontage This land is suitable for apartment projects ...  more »

19 /pics/321823/thumb_424_321823_1575356295_9498.jpeg
Bare Land
3
 Colombo 4 

 • 14.2 perches    Bare Land


  Rs. 10M Per Perch

Land for Sale in Colombo 04

Marys Road Colombo 4

  Land for Sale in Marys Road Colombo 04br br 15 feet rdbr 200 meters to Galle roadbr 40 50 feet road front...  more »

20 /pics/321203/thumb_424_321203_1574948092_1276.JPG
Bare Land
3
 Colombo 4 

 • 22 perches    Bare Land


  Rs. 330M

Bare land for sale at Colombo 04

De vos avenue Colombo 4

  The perfect plot of land for your business or residence with a commercial and residential neighborhood This la...  more »

21 /pics/321132/thumb_424_321132_1574915771_0108.jpeg
Land with house
1
 Colombo 4 

 • 20 perches    Land with house


  Rs. 10M Per Perch

Land for Sale in Colombo 4

Joseph Lane Colombo 4

  Land for Sale in Joseph Lane Colombo 4br br Close to Main roadbr br Land contains an old house Value is for t...  more »

24 /pics/307925/thumb_424_307925_1566558918_4607.jpeg
Bare Land
1
 Colombo 4 

 • 49 perches    Bare Land


  Rs. 16M Per Perch

Bare Land for Sale in Colombo 4

Dickmans Road Colombo 4

  For Immediate salebr Good Square Block land in Dickmans Road Colombo 4br Peaceful surrounding Good Neighbor...  more »

25 /pics/296014/thumb_424_296014_1559311145_1688.jpg
Bare Land
1
 Colombo 4 

 • 12.5 perches    Bare Land


  Rs. 13M Per Perch

Land for sale Galle Road Bambalapitiya

Galle road Colombo 4

  Land for sale Galle Road Bambalapitiyabr br 125 Perches with private road accessbr br Suitable for private re...  more »

27 /pics/292294/thumb_424_292294_1556786662_7815.jpg
Bare Land
3
 Colombo 4 

 • 9.2 perches    Bare Land


  Rs. 18M Per Perch

Commercial Land for sale in Colombo 04

R A De Mel Mawatha Colombo 4

  Located on Duplication Roadbr br Suitable for Commercial venturesbr br Facing Hindu Collegebr br Ideally suite...  more »

29 /pics/239764/thumb_424_239764_1527052205_9491.JPG
Land with house
5
 Colombo 4 

 • 17.2 perches    Land with house


  Rs. 9M Per Perch

Property for Sale in Colombo 04

 

  172 perch property with an old house available for immediate sale Suitable for residential or business Locate...  more »