සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/319817/thumb_424_319817_1574055356_9431.jpg
Cultivated Land
2
 Gampaha 

  • 95 perches    Cultivated Land


    Rs. 100,000 Per Perch

Land for Sale Immediately

Bemmulla Gampaha

    95 perches land for sale 3km to Kandy Colombo road 2km to Bemmulla Railway Station Ideal for investing and liv...  more »