සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 Land with house
1
 Gampaha 

  • 24.5 perches   Land with house


    Rs. 1.5M Per Perch

For Sale

Nanda Lane Colombo Road Gampah..

    A squire flat land of 245 perches at the above location with an old house closer to prominent schools major i...  more »