සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
6 ../images/no_pic.png Land with house
 Gampaha 

 • 18.5 perches    Land with house


  Rs. 3.5M

185 p land in pugoda

Pugoda Gampaha

  This land in pugoda police station behind It has a half built house...  more »

7 ../images/no_pic.png Land with house
 Gampaha 

 • 103 perches    Land with house


   

Valuable property 103 Perches

Indigolla Gampaha

  A beautiful property with clear deeds consisting of rare and fruit trees and flowering plants Potential for f...  more »

8 ../images/no_pic.png Land with house
 Gampaha 

 • 124.1 perches    Land with house


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for Sale in Indigolla Gampaha

Sirimal Uyana Gampaha

  Land extent 12410 perches in Sirimal Uyana br Two Road Fronts br Parapet wall gate from one entrance on 15 ...  more »

9 ../images/no_pic.png Land with house
 Gampaha  

 • 31 perches    Land with house


  Rs. 3.5M

Valuble land

205 kirindiwelaGampaha road

  7km to Gampaha town4km to Miriswatta junction Half bult house With electricity and tap water...  more »