සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
25 Bare Land
4
 Gampaha 

 • 13.5 perches   Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Land for Sale in Seeduwa

Seeduwa Gampaha

  135 Perches Land for sale Seeduwa Land situated in 100m from Colombo Katunayake main Road 5 minute drive to ...  more »

26 Bare Land
6
 Gampaha 

 • 52.5 perches   Bare Land


  Rs. 14M

Land For Sale in Gampaha

Pahalayagoda Gampaha

  525 perches land located 15 km to Gampaha town332 bus routeWire mesh fence with retaining walls8 large jackfru...  more »

27 Bare Land
4
 Gampaha 

 • 30 perches   Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Reduced for Quick Sale

Siyane Road Gampaha

  30 perch land facing Siyane road 5 minutes from Colombo Kandy road Close proximity to Gampaha hospital Rathna...  more »