සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 ../images/no_pic.png
Cultivated Land
 Kadawatha 

  • 20 perches    Cultivated Land


    Rs. 10M

Near to Highway

Aldeniya Kadawatha

    If you target near to Town with mind calm down place this for you...  more »