සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
5 Bare Land
3
 Kadawatha 

  • 10 perches   Bare Land


    Rs. 195,000 Per Perch

Kadawatha Land for Sale

Near Kandy Road Kadawatha

    15Km from Kandy Road 900m from New Kandy Road Price Rs 195000 Per Perch Upwards Three Phase Elec...  more »