සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
6 /pics/326620/thumb_424_326620_1578914838_5553.jpg
Bare Land
4
 Kadawatha 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 725,000 Per Perch

Luxury Land Plots in Kadawatha

Pinthaliya Road Kadawatha

  14 residential land plots from Kadawatha walking distance to Kandy road and Kadawatha town Easy commute to S...  more »

11 /pics/322751/thumb_424_322751_1575875998_7642.jpg
Bare Land
4
 Kadawatha 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 550,000 Per Perch

Bare land for sale in Kadawatha

 

  Situated 25km away from the main Kandy Road and 2km from the Kadawatha Highway exit in a newly developed resid...  more »

16 /pics/322730/thumb_424_322730_1575871247_9258.jpg
Bare Land
5
 Kadawatha 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land for sale in kirillawala

Parakandeniya road Kadawatha

  Land for Sale Kirillawela br br Rs 400000 per perch Negotiablebr Address Parakandeniya Kirillawela br Land Si...  more »

17 /pics/314605/thumb_424_314605_1570545504_2276.jpeg
Bare Land
1
 Kadawatha 

 • 60 perches    Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

60Perch Commercial Land for Sale

Kandy Road Kadawatha

  60 Perch Prime Commercial Land for Sale in the heart of Highway entrance from Kadawatha Townbr br Ideal locati...  more »

18 /pics/321333/thumb_424_321333_1575026923_8603.jpeg
Bare Land
4
 Kadawatha 

 • 42 perches    Bare Land


  Rs. 1.1M Per Perch

Land for Sale in Mahara Kadawatha

Mihidu Mawatha Mahara Kadawath..

  For Immediate salebr Good Residential property in Mihidu Mawatha Mahara Kadawathabr Easy Access to Main Roa...  more »

20 /pics/320459/thumb_424_320459_1574460465_9049.JPG
Bare Land
5
 Kadawatha 

 • 20.8 perches    Bare Land


  Rs. 495,000 Per Perch

Residential Land for Sale in Kadawatha

Maigahamula road Kadawatha

  208 Perches Residential Land available for sale in Kadawatha Maigahamula Road Maigahamula Junction Kadawatha G...  more »

21 /pics/319696/thumb_424_319696_1573841847_8628.jpg
Bare Land
1
 Kadawatha 

 • 25 perches    Bare Land


  Rs. 245,000 Per Perch

suitable land for build a home

Mankada road Kadawatha

  kadawatha mankada road go darmashoka road beautiful 25 perch land for build a home...  more »

23 /pics/318391/thumb_424_318391_1572845912_2253.jpg
Bare Land
5
 Kadawatha 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 255,000 Per Perch

Residential Land For Sale In Kadawatha

Kossinna Ganemulla Road Kada..

  10 perch land for immediate sale in residential area br On Kossinna Ganemulla Road 218 Kossinna Fort bus r...  more »

24 /pics/318334/thumb_424_318334_1572768085_1361.jpg
Bare Land
1
 Kadawatha 

 • 05 perches    Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Land for sale immediately

Ganemulla Road Kadawatha

  Clean deedsbr Single Ownerbr easy to access Bus route10 meters br Multi Travelling Facilitiesbr Immediat...  more »

26 /pics/316717/thumb_424_316717_1571734531_6974.jpg
Bare Land
3
 Kadawatha 

 • 25 perches    Bare Land


  Rs. 375,000 Per Perch

Land In Kadawatha For Sale

Bandaranayaka mawatha Kadawath..

  Residential land facing pusthakala mawatha of bandaranayaka mawatha only 1km away from colombo kandy main roa...  more »

29 /pics/303988/thumb_424_303988_1564312363_4087.jpg
Bare Land
4
 Kadawatha 

 • 76 perches    Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for sale Kadawatha Sri Lanka

Dalupitiya Kadawatha

  1011 14 perch lots available br Newly constructred 15ft roadbr br 20M to 261 Mahara Kadawatha bus route br ...  more »

30 /pics/301859/thumb_424_301859_1562917842_5732.jpg
Bare Land
4
 Kadawatha 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

Land for Sale in Ranmuthugala kadawatha

Gonahena road Kadawatha

  8 Perches Land for Sale in Ranmuthugala kadawatha Very close to Colombo Kandy main road Calm and quite area wi...  more »