සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/324813/thumb_424_324813_1577286078_645.jpg
Cultivated Land
7
 Kirindiwela 

  • 105 perches    Cultivated Land


    Rs. 50,000 Per Perch

Land for sale

185 Veyangoda Kirindiwela Bu..

    Kirindiwela town eke sita idamata 5km Kirindiwela nagaraye sita 185 bus margaye walgammulla pasala pasukara 01...  more »