සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/333590/thumb_424_333590_1582006730_5456.jpg
Bare Land
2
 Malabe 

 • 12.5 perches    Bare Land


  Rs. 725,000 Per Perch

Land for sale in Malabe

Kahanthota Road Malabe

  Land for sale in Malabebr 125 perchesbr Perches Price Rs725000br call us more information ...  more »

2 /pics/332961/thumb_424_332961_1581670765_3703.jpg
Bare Land
2
 Malabe 

 • 6 perches    Bare Land


  Rs. 1M Per Perch

Lands for Sale in Malabe

 

  Malabe within town limitsbr 12 blocks of land for salebr 50m to Malabe Athurugiriya main Rdbr Close proximity...  more »

3 /pics/333401/thumb_424_333401_1581917180_6474.jpg
Bare Land
1
 Malabe 

 • 100 perches    Bare Land


  Rs. 280M

Commercial Land For Sale Malabe

 

  br Placed in the heart of Malabe town along New Kandy road with road front access a rare land with a premi...  more »

4 /pics/323261/thumb_424_323261_1576230028_5211.jpg
Bare Land
10
 Malabe 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

18P Superb Land Malambe Town

Malambe Malabe

  18p superb land is available for sale at Malambe citybr 100 meters to Malambe junctionbr 50 meters to the main...  more »

5 /pics/327683/thumb_424_327683_1579150510_9223.jpg
Bare Land
4
 Malabe 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 1.03M Per Perch

Luxury Land Plots in Malabe

Susilarama Road Malabe

  Once in a lifetime opportunity to own a colorful block of land at Heart of Malabebr Malabe is identified as to...  more »

8 /pics/331873/thumb_424_331873_1581056305_3755.jpg
Bare Land
4
 Malabe 

 • 40 perches    Bare Land


  Rs. 875,000 Per Perch

Land For Sale Malabe

 

  As one of Colombos highly desirable suburbs Malabe continues to attract sustained and compounding demand It ha...  more »

11 /pics/329622/thumb_424_329622_1580012226_3934.jpg
Bare Land
1
 Malabe 

 • 8 acres    Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

08 Acers Bare Land Malabe for Sale

Malabe

  08 Acers Bare Land Malabe for Sale br Land located in the centre of Malabee Kaduwela IDH br 500 meters to SA...  more »

12 /pics/329511/thumb_424_329511_1579932154_3428.jpg
Bare Land
5
 Malabe 

 • 17.5 perches    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

land for sale in Malabe

vilath gamuwa road Malabe

  Land for sale in Malabebr Land size 175 Perches br Location vilath gamuwa road Malabebr 3 km to Malabe ...  more »

13 /pics/324000/thumb_424_324000_1576695611_995.jpg
Bare Land
4
 Malabe 

 • 6.8 perches    Bare Land


  Rs. 1.1M Per Perch

68 Perches Land for Sale in Malabe

Kahantota Malabe

  68 Perches Land for Sale in Kahantota Malabebr Home Lands Sparkles Lot Number 56br Prime Commercial Landbr El...  more »

14 /pics/327741/thumb_424_327741_1579161137_5811.jpg
Bare Land
1
 Malabe 

 • 11.3 perches    Bare Land


  Rs. 875,000 Per Perch

Land for Sale in Malabe

Kahantota Road Malabe

  This land situated about 300m to Kahantota road About 25km to Pittugala Junction Calm and highly residential a...  more »

16 /pics/261496/thumb_424_261496_1537116737_4342.png
Bare Land
4
 Malabe 

 • 17 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Malabe Land For Sale

Arangala Malabe

  This bare land is located in the Malabe west area Walking distance from Keels and the Koskandawila Junction bu...  more »

17 /pics/324043/thumb_424_324043_1576734435_0046.jpg
Bare Land
1
 Malabe 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 1.7M Per Perch

Land for Sale in Malabe

 

  This land situated in Malabe town Can be used as residential or commercial both Valuable future investment bec...  more »

19 /pics/270805/thumb_424_270805_1544683071_2458.jpeg
Bare Land
5
 Malabe 

 • 10 perches    Bare Land


   

Land For Sale In Malabe SAITM SLIIT

Robert Gunawardhana Mawatha Ma..

  A valuable block of land in Malabe close proximity to SAITM SLIIT and CINEC The land is located in David Lane ...  more »

21 /pics/295048/thumb_424_295048_1558683969_2767.jpg
Bare Land
4
 Malabe 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Land for Sale in Malabe

New City Garden Malabe

  For Immediate salebr Good Residential Property in MALABEbr Peaceful surrounding Good Neighborhoodbr Easy A...  more »

23 /pics/307928/thumb_424_307928_1568108789_3698.jpg
Bare Land
2
 Malabe 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 1.1M Per Perch

Bare Land for Sale in Malabe

Wood grove villa Athurugiriya ..

  For Immediate salebr Good Commercial Property in Wood grove villa Athurugiriya Road Malabebr Peaceful surro...  more »

26 /pics/295079/thumb_424_295079_1558696429_2611.JPG
Bare Land
 Malabe 

 • 40 perches    Bare Land


  Rs. 50M

40P Land for Sale in Malabe

Athurugiriya Road Malabe

  Our Reference No SL 9345br Please quote this reference number when inquiringbr br Land Extent 40Pbr Perch ...  more »

30 /pics/286173/thumb_424_286173_1552041750_0366.jpg
Bare Land
 Malabe 

 • 7 perches     Bare Land


  Rs. 5.6M

Residential Block in Malabe

Block 5 Freesialand Bathalwatt..

  p7 perches land within ODILIYA HOMES at Bathalwatte Road Malabe to be sold urgently Approvaed Plan Title deed ...  more »

  Swimming pool