සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/331606/thumb_424_331606_1580969674_1842.jpg
Bare Land
3
 Nugegoda 

 • 24 perches    Bare Land


  Rs. 3.1M Per Perch

Prime Location

Railway Avenue Nugegoda

  24 Perch land on a private road bordering Anula and Janashakthi Insurance 3 Minute walk to Nugegoda Junction a...  more »

2 /pics/215024/thumb_424_215024_1527044679_0701.JPG
Bare Land
7
 Nugegoda 

 • 36 perches    Bare Land


  Rs. 1.8M Per Perch

Bare Land for Sale in Nugegoda

Pangiriwatta Road Nugegoda

  Land Extent 36 Perches Property is located on Pangiriwatta Road which is off Old Kesbewa Road The land has...  more »

3 /pics/251064/thumb_424_251064_1541405267_0784.JPG
Bare Land
5
 Nugegoda 

 • 40.90 perches    Bare Land


  Rs. 2.7M Per Perch

Land for sale in Mirihana Nugegoda LS20

Jubilee Mawatha Road Mirihana ..

  Highlights Total land extent 4090 Perches Property is located on Jubilee Mawatha Road Mirihana Nugegoda ...  more »

5 /pics/317499/thumb_424_317499_1572253896_9735.jpg
Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 26 perches    Bare Land


  Rs. 2.4M Per Perch

Land for sale in Nugegoda

Dewala Rd Nugegoda

  Chance to own a Land in one of the most highly residential demanded locations in nugegoda 26 Perches Land wit...  more »

9 /pics/287149/thumb_424_287149_1552458736_1514.jpg
Bare Land
4
 Nugegoda 

 • 36 perches    Bare Land


  Rs. 65M

Land for Sale in Nugegoda

 

  REF NO LFS0062Land Feautures 36 Perches Close to Main RoadLocation 13 km Horizon College International 270...  more »

11 /pics/237182/thumb_424_237182_1527051752_431.JPG
Bare Land
8
 Nugegoda 

 • 69 perches    Bare Land


  Rs. 10M

Highlevel Rd Nugegoda

  This Valuable Block is Located Next to Prime Lands Apartment Complex Which is Under Construction Just 300 Mete...  more »

22 /pics/331754/thumb_424_331754_1581035617_7905.JPG
Bare Land
3
 Nugegoda 

 • 33 perches    Bare Land


  Rs. 4 Per Perch

Land 33 Perches

Jambugasmulla road Nugegoda

  Bare land 33 perches in Nugegoda close to all amenities including bus and train services...  more »

23 /pics/318825/thumb_424_318825_1573123292_8132.jpg
Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 7 perches    Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Bare Land for Sale in Nugegoda

 

  7 Perch Bare land is for sale at Nugegoda new Hospital road Square block with 12 foot access road 2km From...  more »

24 /pics/331108/thumb_424_331108_1580707627_2148.jpg
Bare Land
5
 Nugegoda 

 • 14 perches    Bare Land


  Rs. 4.5M Per Perch

Land for sale in Nugegoda

Pelawatta Road Nugegoda

  Highly residential area located in Pelawatta road off of Chapel rd which is 2 minutes walked to Nugegoda town ...  more »

26 /pics/295503/thumb_424_295503_1559031918_1.jpg
Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 17.5 perches    Bare Land


  Rs. 3M Per Perch

Land for sale in Nugegoda

Jambugasmulla Road Nugegoda

  Good Residential Property in Nugegoda Good neighborhoodOff Jambugasmulla Road on 20 ft pvt roadSquare block la...  more »

29 /pics/329492/thumb_424_329492_1579927518_6947.jpg
Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 24 perches    Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for Sale Nugegoda L0721

 

  LAND FOR SALE AT EKWATTA ROAD NUGEGODA 100m away from Jubili post Rectangular land Good residential property...  more »