සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/289875/thumb_424_289875_1554301429_952.jpg
Cultivated Land
 Panadura 

  • 45 perches    Cultivated Land


    Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale Panadura

Tidman silwa Mawatha Panadura

    A Land Of 45 Perches Situated In The Kaluthra District 30 Km Towards Panadura From Panaddura Town 300 M To The...  more »