සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
16 Bare Land
URGENT
5
 Panadura 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Panadura

Horana Road kiriberiya newdawa..

  Ideal place to residents 10 mits to panadura town near to galle highway very calm environment for more details...  more »

18 Bare Land
2
 Panadura 

 • 11.5 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Selling a land

Migahakowila road Panadura

  Well waterCurrent supplyWith a Small house wall gate...  more »

20 Bare Land
6
 Panadura 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 1.7M Per Perch

Land for Sale Panadura

Horana Road Panadura

  10 perches Land in Panadura Town 2nd block from Main Road Panadura Bandaragama Road available for Sale suitab...  more »

24 Bare Land
 Panadura 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Lands for sale in Panadura

Solomon Mawatha Panadura

  Five plots of bare land the extents ranging from 7 10 perches located at Solomon Mawatha Wekada Panadura off ...  more »

28 Bare Land
 Panadura 

 • 345 perches   Bare Land


  Rs. 160,000 Per Perch

Land For Sale In Panadura

Aruggoda Panadura

  This Land is Located in Aruggoda Facing to Koppala Panadura Bus RouteLand Size 345 PerchesPrice Rs160000 ...  more »