සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
6 /pics/332817/thumb_424_332817_1581592642_8881.jpg
Bare Land
5
 Piliyandala 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Vacant land for sale

Weda Mawatha Piliyandala

  Along Colombo Horana Highway turn right to Weda Mawatha from Bokundara Junction Traval about 1km and you wou...  more »

13 /pics/327932/thumb_424_327932_1579234239_5439.jpg
Bare Land
2
 Piliyandala 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 700,000

Gonamadiththa Road Piliyandala

14 /pics/329983/thumb_424_329983_1580185021_0749.jpg
Bare Land
1
 Piliyandala 

 • 23.41 perches    Bare Land


  Rs. 625,000 Per Perch

land for sale in Piliyandala

Makuluduuwa Piliyandala

  land for sale in PiliyandalaLand Size 2341 perchessquare land Parapet wall3 km to Piliyandala town 4 km to ...  more »

21 /pics/322585/thumb_424_322585_1575746265_4048.jpg
Bare Land
7
 Piliyandala 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

12 Perch LAND For sale in PILIYANDALA

Batagettara Piliyandala

  12 perch LAND in Batagettara Piliyandala20 ft wide Road Enters200 meter From Main road Batagettara15 Kms from ...  more »

25 /pics/319201/thumb_424_319201_1573466293_0026.jpg
Bare Land
3
 Piliyandala 

 • 7.5 perches    Bare Land


  Rs. 615,000 Per Perch

Gonamadiththa Road Piliyandala

28 /pics/316723/thumb_424_316723_1571735155_1729.jpg
Bare Land
3
 Piliyandala 

 • 6.3 perches    Bare Land


   

VIP Residence in Piliyandala

Gonamadiththa Road Piliyandala

  5 minutes distance to 120 main bus route65km only for Kahathuduwa interchangeWater connection Three phase ele...  more »

30 /pics/316608/thumb_424_316608_1571680192_5955.jpg
Bare Land
3
 Piliyandala 

 • 41 perches    Bare Land


  Rs. 320,000 Per Perch

41 Perrch Land for Sale

Dampe Piliyandala

  Rectangular block of flat land for Sale at Swarnapola Junction Dampe Piliyandala In a quiet residential neighb...  more »