සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/305801/thumb_424_305801_1565345223_2421.jpeg Bare Land
8
 Wattala 

 • 11 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Luxury Living Space Land for Sale Wattala

Wattala Hunpitiya on padili..

  Land is situated at Wattala Hunpitiya on padiliyatuduw rd Facing Wattala Kiribathgoda bus route No 983Fro...  more »

5 /pics/337707/thumb_424_337707_1584097232_4008.jpeg Bare Land
7
 Wattala 

 • 2 acres   Bare Land


  Rs. 800,000

2 acres commercial land for lease

wattala mahara road Wattala

  2 acres bare land facing wattala and Mahara main road opposite of Commercial Fertilizer Corporation Wide gates...  more »

9 /pics/337612/thumb_424_337612_1583989197_326.jpeg Bare Land
1
 Wattala  

 • 32 perches   Bare Land


  Rs. 2.6M Per Perch

Wattala Land for Sale

Hendala Wattala

  32 Perches Land for SaleHendala Elakanda main road opposite Wattala Pradeshiya SabawaSuitable for housing proj...  more »

11 /pics/326472/thumb_424_326472_1578382336_7197.jpeg Bare Land
1
 Wattala 

 • 400 perches   Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

400 perches Land closer to highway

 

  Bare land for sale suitable for residential development Rs 1 2 Million a perch Good investment property conta...  more »

14 /pics/295057/thumb_424_295057_1558687986_295.jpg Land with house
7
 Wattala 

 • 84 perches   Land with house


  Rs. 1.15M Per Perch

Land for sale

Wanawasala Road Wattala

  84 perches land with two old houses is available at Wanawasala Road Wattala for immediate sale in very good re...  more »

16 /pics/333999/thumb_424_333999_1582176134_8221.JPG Bare Land
1
 Wattala 

 • 560 perches   Bare Land


  Rs. 2.25M Per Perch

Land for Sale Wattala LKR

 

  Lot 1Located in Sri Lankas largest suburb WattalaLocated in a prime location close to many large scale busin...  more »

18 /pics/314511/thumb_424_314511_1570524834_075.jpg Bare Land
10
 Wattala 

 • 7.5 perches   Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for SALE in Wattala

Cardinal Cooray Mawatha Wattal..

  Land for SALE in Wattala Cardinal Cooray Mawatha75 Perches9 Lakhs Per Perch Negotiable 5 Miles to ColomboTher...  more »

20 /pics/331864/thumb_424_331864_1581054469_8551.jpg Bare Land
4
 Wattala 

 • 31.5 perches   Bare Land


  Rs. 78.75M

Land For Sale Wattala

 

  Wattala Sinhalese is a large suburb of Colombo city in Western Province Sri Lanka situated around 9km from Co...  more »

21 /pics/331121/thumb_424_331121_1582799447_7414.jpg Bare Land
2
 Wattala 

 • 16 perches   Bare Land


  Rs. 1.6M Per Perch

Land For Sale In Wattala

Bangalawatta Road Wattala

  Land For Sale In Bangalawatta Road WattalaHighly residential land located in an excellent neighbourhoodSquare ...  more »

22 /pics/330744/thumb_424_330744_1580469666_6053.jpg Bare Land
5
 Wattala 

 • 31.5 perches   Bare Land


  Rs. 78.75M

Land For Sale In Wattala

 

  Wattala Sinhalese is a large suburb of Colombo city in Western Province Sri Lanka situated around 9km from Co...  more »

23 /pics/266392/thumb_424_266392_1539952583_4481.jpeg Bare Land
3
 Wattala 

 • 110 perches   Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Land for Sale in Wattala

Awariwatha Wattala

  Land for Sale in Wattala Facing the Awariwatha Main Road Ideal for a Housing Apartment FactoryWarehouse Or Any...  more »

24 /pics/329431/thumb_424_329431_1579869488_0721.jpg Bare Land
2
 Wattala 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

 

  15 Perches bare land with the clean deed is available for urgent sale This land is situated on Wimalasiriward...  more »

25 /pics/328415/thumb_424_328415_1579456609_8353.png Land with house
1
 Wattala 

 • 9 perches   Land with house


  Rs. 18M

Land with a House Near Wattala Church

Nicholas Mawatha Wattala

  Prime Land in most centralized location of Wattala5 mnts to Colombo Katunayake Expressway10 mnts to Kerawala...  more »

27 /pics/325398/thumb_424_325398_1577789874_4946.jpeg Land with house
2
 Wattala 

 • 21 perches   Land with house


  Rs. 70M

Land with House for Sale in Wattala

Vimalasiriwardana mw Oliyamull..

  21 perches of land including house at Vimalasiriwardana mw Oliyamulla WattalaFront land which is being used as...  more »

28 /pics/324049/thumb_424_324049_1576737717_763.JPG Bare Land
3
 Wattala 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Land for Sale

Kalyani Mawatha Wattala

  12 perches land for sale Rs 15 million ppLand facing Kalyani Mawatha WattalaFertile hard soil land with 45 ...  more »

29 /pics/317006/thumb_424_317006_1571892154_9709.jpg Bare Land
1
 Wattala 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Land for sale in Kapuwatta

Kupuwatta Wattala

  Land for sale in Kapuwatta Major Lalaka Mawatha 300 meters from Negambo Colombo main road 1km away from K Zon...  more »

30 /pics/315253/thumb_424_315253_1575605960_5295.jpeg Land with house
1
 Wattala 

 • 8 perches   Land with house


  Rs. 2.55M Per Perch

Land for sale in Wattala

Wattala

  8perches Land for saleVery convenient for all the commercial and private needs Can build a three storey dream ...  more »

Lands for Sale in Wattala

With the real estate boom in Sri Lanka, quite a lot of economic activity has taken place around properties for sale in Wattala. Lands for sale in Wattala has been rising in value as these are highly demanded for both residential and commercial uses. Situated in the Negombo Road, Wattala acts as a central point from Colombo to Katunayake. A land sale in Wattala, particularly in a highly residential area is suitable for housing projects. Wattala Carmel Residencies land project is located only 1.5km from Colombo 15. This offers financing facilities such as a bank loan to make property purchasing easy. These blocks of land are secured with gates and walls for added protection. The Carmel Residencies land project is situated close to leading schools, supermarkets and the beach.

A buyer may also look for other options. A perfect 10 perch land in a residential area with parapet walls in a decent lane, Alwis Town such as 1st Cross Lane or other areas in Wattala forms a valuable land for sale. It has a wide access road. Some properties such as the Royal Pearl Garden, Wattala offers double bonanza. Buy 11 perch land and get a 16 year old house along with it. As a sale in the heart of Wattala, such a deal is likely to increase in value in the future. An ideal option for property developers who want lands for sale in Wattala to build an apartment complex would be to choose properties like the 04 land blocks, a total of 35 purchase land in Royal Pearl Garden. A large land will be suitable to build properties for rent in Wattala such as luxury modern apartments.

The main considerations before locking a deal would be to conduct research on the area and the land value. This is in the best interests of a buyer. Even a small investment in a 6 perch land for sale will become a smart investment if backed up with thorough research. A 20 perch land in Hendala is available for Rs. 1.35 million per perch. This value varies based on many factors. For instance, a land for sale in Elakanda can come at a different rate. Prime Lands in Wattala is a popular real estate developer. Wattala has been rising in popularity as this city is already home to a large population of over 170,000 people. As the wattala map witnesses a great deal of development and new amenities set up in every corner, it attracts more migrants into the city. The fact that Colombo Fort is 30 minutes drive away via the Mattakkuliya Road adds to its appeal.