සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 /pics/326472/thumb_424_326472_1578382336_7197.jpeg
Bare Land
1
 Wattala 

 • 400 perches    Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

400 perches Land closer to highway

 

  Bare land for sale br suitable for residential development br Rs 1 2 Million a perch br Good investment prope...  more »

5 /pics/328179/thumb_424_328179_1579319567_8357.jpg
Bare Land
4
 Wattala 

 • 9.5 perches    Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Highly residential Land Block 95 perches

A S P Liyange MawathaOff 9th L..

  95 perch lot for sale in Royal Pearl GardenWattalaOpposite Lycium nternational School and walking distance t...  more »

6 /pics/284846/thumb_424_284846_1551265769_5377.jpg
Bare Land
10
 Wattala 

 • 6.5 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

At Colombo city limits in Wattala Town

Alwis Town Wattala

  06 residential blocks with all facilities in close proximity to several international schools All banks su...  more »

7 /pics/314511/thumb_424_314511_1570524834_075.jpg
Bare Land
10
 Wattala 

 • 7.5 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for SALE in Wattala

Cardinal Cooray Mawatha Wattal..

  Land for SALE in Wattala Cardinal Cooray Mawathabr br 75 Perchesbr 9 Lakhs Per Perch Negotiable br br 5 Miles...  more »

8 /pics/295057/thumb_424_295057_1558687986_295.jpg
Land with house
7
 Wattala 

 • 84 perches    Land with house


  Rs. 1.15M Per Perch

Land for sale

Wanawasala Road Wattala

  84 perches land with two old houses is available at Wanawasala Road Wattala for immediate sale in very good re...  more »

9 /pics/326548/thumb_424_326548_1578404869_6287.jpeg
Bare Land
3
 Wattala 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 875,000 Per Perch

Land for sale Hendala Wattala

Hendala Wattala

  Close proximity to Elakanda Beach frontage Overlooking Colombo harbour Suitable for a business100 meters to Pe...  more »

11 /pics/325398/thumb_424_325398_1577789874_4946.jpeg
Land with house
2
 Wattala 

 • 21 perches    Land with house


  Rs. 70M

Land with House for Sale in Wattala

Vimalasiriwardana mw Oliyamull..

  21 perches of land including house at Vimalasiriwardana mw Oliyamulla Wattalabr br Front land which is being u...  more »

12 /pics/266392/thumb_424_266392_1539952583_4481.jpeg
Bare Land
3
 Wattala 

 • 110 perches    Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Land for Sale in Wattala

Awariwatha Wattala

  Land for Sale in Wattala br Facing the Awariwatha Main Road br br Ideal for a Housing Apartment FactoryWarehou...  more »

13 /pics/324049/thumb_424_324049_1576737717_763.JPG
Bare Land
3
 Wattala 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Land for Sale

Kalyani Mawatha Wattala

  12 perches land for sale Rs 15 million ppbr Land facing Kalyani Mawatha Wattalabr Fertile hard soil land wi...  more »

14 /pics/317006/thumb_424_317006_1571892154_9709.jpg
Bare Land
1
 Wattala 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Land for sale in Kapuwatta

Kupuwatta Wattala

  Land for sale in Kapuwatta Major Lalaka Mawatha br 300 meters from Negambo Colombo main road br 1km away from...  more »

15 /pics/315253/thumb_424_315253_1575605960_5295.jpeg
Land with house
1
 Wattala 

 • 8 perches    Land with house


  Rs. 2.55M Per Perch

Land for sale in Wattala

Wattala

  8perches Land for salebr Very convenient for all the commercial and private needs br Can build a three storey ...  more »

17 /pics/322074/thumb_424_322074_1575461451_1799.jpg
Bare Land
10
 Wattala 

 • 76 perches    Bare Land


   

Prime land and prime house for sale

Kelaniya wargoda estate Watta..

  sale of super luxury house in Kelaniyabr locaton waragoda estatebr sale of price LKR 170 million 1700 lax b...  more »

18 /pics/321537/thumb_424_321537_1575204697_9957.jpg
Beachfront land
5
 Wattala 

 • 66 perches    Beachfront land


  Rs. 1M Per Perch

Beach Land For Sale Uswetakeiyawa

 

  66 perches land with 100 ft Beach Frontagebr Part also considersbr Direct access from Colombo road and other s...  more »

20 /pics/321064/thumb_424_321064_1574854156_4539.jpeg
Beachfront land
2
 Wattala 

 • 410 perches    Beachfront land


  Rs. 950,000 Per Perch

Beach land for Sale in Wattala

Uswetakeyyawa Wattala

  Beach land for Sale in Uswetakeyyawa Wattalabr br 15 ft road br Shared by 3 premises br br 40 perches with ov...  more »

21 /pics/320054/thumb_424_320054_1574178622_5643.jpeg
Bare Land
1
 Wattala 

 • 32 perches    Bare Land


  Rs. 2.7M Per Perch

Land for Sale

Hendala road Wattala

  32 PERCHES LAND FOR SALE br br Hendala Elakanda main road br br Opposite Wattala pradeshiya sabawa Suitable fo...  more »

22 /pics/313524/thumb_424_313524_1569922534_3213.jpg
Bare Land
4
 Wattala 

 • 10.5 perches    Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

105 Perches Land for Sale in Welisara

Alehiwatta Rd Wattala

  A Valuable 105 Perches Land for sale in Alehiwatta Road Welisara Ragama Just about 200 meters to Colombo Nego...  more »

24 /pics/305801/thumb_424_305801_1565345223_2421.jpeg
Bare Land
8
 Wattala 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Luxury Living Space Land for Sale Wattala

Wattala Hunpitiya on padili..

  br Land is situated at Wattala Hunpitiya on padiliyatuduw rd Facing Wattala Kiribathgoda bus route No 983...  more »

25 /pics/318988/thumb_424_318988_1573268098_4398.JPG
Bare Land
3
 Wattala 

 • 6 perches    Bare Land


  Rs. 6.3M

Land for Sale at Wattala

3rd Cross Street Wattala

  Land for Sale at wattala 6 perches Close to Arpico Keels Hemas 900 mtrs from Wattala Pizza hut There are 2 Coc...  more »

26 /pics/294102/thumb_424_294102_1558002684_323.jpg
Land with house
5
 Wattala 

 • 15.5 perches    Land with house


  Rs. 22M

House Land For Sale In Wattala

Nayakakanda Wattala

  For Immediate salebr Good Residential Property in Nayakakanda Road Wattalabr Peaceful surrounding Good Neig...  more »

27 /pics/318429/thumb_424_318429_1572861105_084.jpg
Bare Land
4
 Wattala 

 • 46 perches    Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for sale in Wattala Kiribathgoda

PADILIYATHUDUWA ROAD HUNUPITIY..

  Land in Wattala Hunupitiya Right in between Kiribathgoda and Wattala br 46 perches Walking the distance the Un...  more »

28 /pics/295676/thumb_424_295676_1577183408_0362.jpg
Bare Land
1
 Wattala 

 • 85 perches    Bare Land


  Rs. 2.2M Per Perch

Land for sale in Wattala

Negombo Road Mabola Wattala

  For Immediate salebr Good Commercial Property in Mabola Wattalabr Peaceful surrounding Good Neighborhoodbr ...  more »

29 /pics/317635/thumb_424_317635_1572333471_0086.jpg
Land with house
5
 Wattala  

 • 7 perches    Land with house


  Rs. 695,000 Per Perch

Land for sale in Wattala

Nayakakanda Road Wattala

  Near Hunupitiya Railway Stationbr Two Minutes away from Hendala Junctionbr Close to the Hemas Hospitalbr W...  more »

30 /pics/306851/thumb_424_306851_1565939375_3752.jpg
Land with house
3
 Wattala 

 • 20 perches    Land with house


  Rs. 1.3M Per Perch

Land for sale in Wattala

 

  Situated 200 metres away from Hendala Road Wattala in a very residential area 20 perch land with an old house ...  more »

Lands for Sale in Wattala

With the real estate boom in Sri Lanka, quite a lot of economic activity has taken place around properties for sale in Wattala. Lands for sale in Wattala has been rising in value as these are highly demanded for both residential and commercial uses. Situated in the Negombo Road, Wattala acts as a central point from Colombo to Katunayake. A land sale in Wattala, particularly in a highly residential area is suitable for housing projects. Wattala Carmel Residencies land project is located only 1.5km from Colombo 15. This offers financing facilities such as a bank loan to make property purchasing easy. These blocks of land are secured with gates and walls for added protection. The Carmel Residencies land project is situated close to leading schools, supermarkets and the beach.

A buyer may also look for other options. A perfect 10 perch land in a residential area with parapet walls in a decent lane, Alwis Town such as 1st Cross Lane or other areas in Wattala forms a valuable land for sale. It has a wide access road. Some properties such as the Royal Pearl Garden, Wattala offers double bonanza. Buy 11 perch land and get a 16 year old house along with it. As a sale in the heart of Wattala, such a deal is likely to increase in value in the future. An ideal option for property developers who want lands for sale in Wattala to build an apartment complex would be to choose properties like the 04 land blocks, a total of 35 purchase land in Royal Pearl Garden. A large land will be suitable to build properties for rent in Wattala such as luxury modern apartments.

The main considerations before locking a deal would be to conduct research on the area and the land value. This is in the best interests of a buyer. Even a small investment in a 6 perch land for sale will become a smart investment if backed up with thorough research. A 20 perch land in Hendala is available for Rs. 1.35 million per perch. This value varies based on many factors. For instance, a land for sale in Elakanda can come at a different rate. Prime Lands in Wattala is a popular real estate developer. Wattala has been rising in popularity as this city is already home to a large population of over 170,000 people. As the wattala map witnesses a great deal of development and new amenities set up in every corner, it attracts more migrants into the city. The fact that Colombo Fort is 30 minutes drive away via the Mattakkuliya Road adds to its appeal.