සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
15 Bare Land
4
 Wattala 

 • 31.5 perches   Bare Land


  Rs. 78.75M

Land For Sale Wattala

 

  Wattala Sinhalese is a large suburb of Colombo city in Western Province Sri Lanka situated around 9km from Co...  more »

19 Bare Land
3
 Wattala 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Land for Sale

Kalyani Mawatha Wattala

  12 perches land for sale Rs 15 million ppLand facing Kalyani Mawatha WattalaFertile hard soil land with 45 ...  more »

20 Bare Land
1
 Wattala 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Land for sale in Kapuwatta

Kupuwatta Wattala

  Land for sale in Kapuwatta Major Lalaka Mawatha 300 meters from Negambo Colombo main road 1km away from K Zon...  more »

25 Bare Land
3
 Wattala 

 • 6 perches   Bare Land


  Rs. 6.3M

Land for Sale at Wattala

3rd Cross Street Wattala

  Land for Sale at wattala 6 perches Close to Arpico Keels Hemas 900 mtrs from Wattala Pizza hut There are 2 Coc...  more »

29 Bare Land
5
 Wattala 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 1.4M Per Perch

Bare Land for Sale

Awariwatta Road Wattala

  A 10P bare land available for sale in a highly residential area In Wattala Awariwatta Road St Anthonys Square ...  more »