සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/333749/thumb_424_333749_1582090808_0469.jpeg
Bare Land
1
 Wattala 

 • 34 perches    Bare Land


  Rs. 2.6M Per Perch

Hendala Land For Sale

Hendala road Wattala

  34 Perches Land for Salebr Hendala Elakanda main road opposite Wattala Pradeshiya Sabawabr Suitable for housin...  more »

4 /pics/314511/thumb_424_314511_1570524834_075.jpg
Bare Land
10
 Wattala 

 • 7.5 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for SALE in Wattala

Cardinal Cooray Mawatha Wattal..

  Land for SALE in Wattala Cardinal Cooray Mawathabr br 75 Perchesbr 9 Lakhs Per Perch Negotiable br br 5 Miles...  more »

6 /pics/284846/thumb_424_284846_1551265769_5377.jpg
Bare Land
10
 Wattala 

 • 6.5 perches    Bare Land


  Rs. 850,000 Per Perch

At Colombo city limits in Wattala Town

Alwis Town Wattala

  06 residential blocks with all facilities in close proximity to several international schools All banks su...  more »

8 /pics/323777/thumb_424_323777_1576573554_7091.JPG
Bare Land
6
 Wattala 

 • 28 perches    Bare Land


  Rs. 2.25M Per Perch

28 perches Land for Sale in Wattala

Wattala City

  28 perches rectangular block of land available for sale in the heart of Wattala Currently the land consist of ...  more »

9 /pics/331864/thumb_424_331864_1581054469_8551.jpg
Bare Land
4
 Wattala 

 • 31.5 perches    Bare Land


  Rs. 78.75M

Land For Sale Wattala

 

  Wattala Sinhalese is a large suburb of Colombo city in Western Province Sri Lanka situated around 9km from Co...  more »

10 /pics/331121/thumb_424_331121_1580709991_0069.jpg
Bare Land
1
 Wattala 

 • 16 perches    Bare Land


  Rs. 1.6M Per Perch

Land For Sale In Wattala

Bangalawatta Road Wattala

  Land For Sale In Bangalawatta Road Wattalabr Highly residential land located in an excellent neighbourhoodbr S...  more »

11 /pics/330744/thumb_424_330744_1580469666_6053.jpg
Bare Land
5
 Wattala 

 • 31.5 perches    Bare Land


  Rs. 78.75M

Land For Sale In Wattala

 

  Wattala Sinhalese is a large suburb of Colombo city in Western Province Sri Lanka situated around 9km from Co...  more »

13 /pics/330303/thumb_424_330303_1580293568_3953.jpeg
Bare Land
2
 Wattala 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 975,000 Per Perch

Wattala 20 Perch Land for Sale

 

  20 Perch Bare Land for sale at Wattala Kuda Edanda Roadbr Less than 300 Meters from Old Colombo Negombo Main R...  more »

14 /pics/330195/thumb_424_330195_1580268592_9943.jpg
Bare Land
1
 Wattala 

 • 12.5 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

land for sale in Hendala wattala

canal road Wattala

  Land for sale in Wattala Hendala br Immediate br br Hight And Green Residential Areabr 125 perches Bare Land b...  more »

15 /pics/266392/thumb_424_266392_1539952583_4481.jpeg
Bare Land
3
 Wattala 

 • 110 perches    Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Land for Sale in Wattala

Awariwatha Wattala

  Land for Sale in Wattala br Facing the Awariwatha Main Road br br Ideal for a Housing Apartment FactoryWarehou...  more »

16 /pics/329431/thumb_424_329431_1579869488_0721.jpg
Bare Land
2
 Wattala 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

 

  15 Perches bare land with the clean deed is available for urgent sale This land is situated on Wimalasiriward...  more »

17 /pics/326472/thumb_424_326472_1578382336_7197.jpeg
Bare Land
1
 Wattala 

 • 400 perches    Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

400 perches Land closer to highway

 

  Bare land for sale br suitable for residential development br Rs 1 2 Million a perch br Good investment prope...  more »

19 /pics/324049/thumb_424_324049_1576737717_763.JPG
Bare Land
3
 Wattala 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Land for Sale

Kalyani Mawatha Wattala

  12 perches land for sale Rs 15 million ppbr Land facing Kalyani Mawatha Wattalabr Fertile hard soil land wi...  more »

20 /pics/317006/thumb_424_317006_1571892154_9709.jpg
Bare Land
1
 Wattala 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Land for sale in Kapuwatta

Kupuwatta Wattala

  Land for sale in Kapuwatta Major Lalaka Mawatha br 300 meters from Negambo Colombo main road br 1km away from...  more »

21 /pics/322074/thumb_424_322074_1575461451_1799.jpg
Bare Land
10
 Wattala 

 • 76 perches    Bare Land


   

Prime land and prime house for sale

Kelaniya wargoda estate Watta..

  sale of super luxury house in Kelaniyabr locaton waragoda estatebr sale of price LKR 160 million br NO BROKE...  more »

24 /pics/313524/thumb_424_313524_1569922534_3213.jpg
Bare Land
4
 Wattala 

 • 10.5 perches    Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

105 Perches Land for Sale in Welisara

Alehiwatta Rd Wattala

  A Valuable 105 Perches Land for sale in Alehiwatta Road Welisara Ragama Just about 200 meters to Colombo Nego...  more »

26 /pics/305801/thumb_424_305801_1565345223_2421.jpeg
Bare Land
8
 Wattala 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Luxury Living Space Land for Sale Wattala

Wattala Hunpitiya on padili..

  br Land is situated at Wattala Hunpitiya on padiliyatuduw rd Facing Wattala Kiribathgoda bus route No 983...  more »

27 /pics/318988/thumb_424_318988_1573268098_4398.JPG
Bare Land
3
 Wattala 

 • 6 perches    Bare Land


  Rs. 6.3M

Land for Sale at Wattala

3rd Cross Street Wattala

  Land for Sale at wattala 6 perches Close to Arpico Keels Hemas 900 mtrs from Wattala Pizza hut There are 2 Coc...  more »

28 /pics/318429/thumb_424_318429_1572861105_084.jpg
Bare Land
4
 Wattala 

 • 46 perches    Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for sale in Wattala Kiribathgoda

PADILIYATHUDUWA ROAD HUNUPITIY..

  Land in Wattala Hunupitiya Right in between Kiribathgoda and Wattala br 46 perches Walking the distance the Un...  more »

29 /pics/295676/thumb_424_295676_1577183408_0362.jpg
Bare Land
1
 Wattala 

 • 85 perches    Bare Land


  Rs. 2.2M Per Perch

Land for sale in Wattala

Negombo Road Mabola Wattala

  For Immediate salebr Good Commercial Property in Mabola Wattalabr Peaceful surrounding Good Neighborhoodbr ...  more »

30 /pics/314481/thumb_424_314481_1570517772_2238.jpg
Bare Land
3
 Wattala 

 • 6 perches    Bare Land


  Rs. 375,000 Per Perch

hendala wattala

Palliyawatta Wattala

  6 perch bare land water line and electric connection paid alreadyclose to sea site walking distance bus halt ...  more »