සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

 

3 /pics/328653/thumb_424_328653_1579585070_4028.jpg
Bare Land
1
 Pita Kotte 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 2.5M Per Perch

Valuable Property for sale in Kotte

Salgaha Mawatha Pita Kotte

  Land for sale Sri Jayawardanapura Kotte15 Perches2600000 Per perchcall us more information 076 44 38 126...  more »

4 /pics/335187/thumb_424_335187_1582706362_7957.jpeg
Bare Land
4
 Pita Kotte 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land for Sale in Kotte

Rahula Mawatha Baddegana Roa..

  Land for Sale in Rahula Mawatha Baddegana Road Kotte20 perches of Square landLand can be sub divided in to t...  more »

7 /pics/331037/thumb_424_331037_1580651247_6361.jpg
Land with house
4
 Pita Kotte 

 • 12 perches    Land with house


  Rs. 13.8M Per Acre

Land for sale in Thalapathpitiya

 

  URGENT SALE Walking distance to Thalapathpitiya rd about 100mLand Close to Sri Jayewardenepura General Hospit...  more »

9 /pics/299993/thumb_424_299993_1561802353_2069.jpg
Bare Land
4
 Pita Kotte 

 • 7 perches    Bare Land


  Rs. 2.75M Per Perch

7 perch bare land off Duwa Road P Kotte

Duwa Road off Beddagana Road P..

  A 7 perch bare land in an exclusive residential location available for Quick SaleThis property is conveniently...  more »

11 /pics/194473/thumb_424_194473_1526985900_8421.JPG
Bare Land
7
 Pita Kotte 

 • 8.5 perches    Bare Land


  Rs. 1.75M Per Acre

Land for sale in Pita Kotte

Galwala Road Pita Kotte

  85 Perches rectangular land for sale 18 feet access road 500 meters to pita kotte junction highly residential...  more »

14 /pics/315695/thumb_424_315695_1571153910_9932.JPG
Bare Land
4
 Pita Kotte 

 • 18.3 perches    Bare Land


  Rs. 1.95M Per Perch

Land for sale in Pita Kotte

Wijithapura Pita Kotte

  183 Perches rectangular land for sale 20 feet access road close to madiwela too highly residential area Price...  more »

17 /pics/325236/thumb_424_325236_1577680900_521.jpg
Land with house
8
 Pita Kotte 

 • 20 perches    Land with house


  Rs. 42M

20p Property with 2 Road Fronts

 

  This 20p property faces a wide road and is placed in a very desirable residential location in Kotte The old ho...  more »

18 /pics/325015/thumb_424_325015_1577445306_726.jpg
Bare Land
1
 Pita Kotte 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 2.25M Per Perch

Land for Sale in Kotte 20p

Alakeshwara Road Kotte Pita Ko..

  Good Residential Property in KotteLocated on Alakeshwara RoadPeaceful Surroundings Good Neighborhood18 Feet Wi...  more »

19 /pics/288430/thumb_424_288430_1553256716_6707.jpg
Land with house
9
 Pita Kotte 

 • 30 perches    Land with house


  Rs. 150M

Land With House For Sale

Parliament Road Pita Kotte

  30 perches land with house for saleHighly residential area with a 20 ft road frontageClose proximity to Parlia...  more »

20 /pics/323800/thumb_424_323800_1576580511_5125.jpeg
Bare Land
1
 Pita Kotte 

 • 15.5 perches    Bare Land


  Rs. 2.6M Per Perch

Land with House for Sale in Kotte 155p

Madiwela road Pita Kotte

  Land with House for Sale in Madiwela road Kotte1 km old kottawa road700 m to pitakotte thalawathugoda roadLand...  more »

21 /pics/323233/thumb_424_323233_1576218996_305.jpeg
Bare Land
3
 Pita Kotte 

 • 27 perches    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land for Sale in Kotte

Off Dharmapala Mw Madiwela Roa..

  Land for Sale in Off Dharmapala Mw Madiwela Road KotteGood residential bare land 27 Perches Rs 2 million per...  more »

22 /pics/322225/thumb_424_322225_1575537284_6062.JPG
Bare Land
4
 Pita Kotte 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 2.5M Per Perch

Land for sale in Pita Kotte

Beddagana Pita Kotte

  15 Perches rectangular land for sale 20 feet access road close to diyawannawa highly residential area Price ...  more »

25 /pics/318908/thumb_424_318908_1573195629_8821.jpeg
Bare Land
6
 Pita Kotte 

 • 24 perches    Bare Land


   

24 perches land for in sale in Kotte

Baddegana Off Duwa Road Pita K..

  Kotte Baddegana Off Duwa Road 24 perches for sale bordering the Baddegana Wetland park overlooking the Diyawan...  more »

28 /pics/253048/thumb_424_253048_1531108477_8924.jpg
Bare Land
 Pita Kotte 

 • 8.5 perches    Bare Land


  Rs. 19.55M

85P Land for Sale in Pita Kotte

 

  Our Reference No SL 8536Please quote this reference number when inquiring Land Extent 85P Perch Value 23M ...  more »